Κίνδυνος να χάσει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

iatriki_sxoli_panepistimio_kritisΑπαντώντας στην υπ’αριθ. 1603/26.11.2013 αναφορά, από δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά που κατατέθηκε στις 15.11.2013, σχετικά με τον κίνδυνο να χάσει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω 188639/ΙΗ ΕΞ/9.12.2013 απάντηση:

«Στο πλαίσιο των περιορισμών στις προσλήψεις που θέτει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2012-2015, όπως ψηφίστηκε και ισχύει με το Ν.3985/2011 (ΦΕΚ 151/1-7-2011, τ.Α’), σε συνδυασμό με το Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152/1-7-2011, τ.Α’) και το Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/12-11-2012, τ.Α’), ο αριθμός των ανά έτος διορισμών στο δημόσιο τομέα προσδιορίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να τηρείται ο λόγος προσλήψεων – αποχωρήσεων που το ανωτέρω Υπουργείο θέτει. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των εκλεγμένων Καθηγητών των Πανεπιστημίων εμπίπτει στις διατάξεις και τους περιορισμούς που θέτει το ΜΠΔΣ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση του διορισμού των Καθηγητών Πανεπιστημίου σχετίζεται ευθέως με το ότι ο νέος διορισμός ενός Καθηγητή Πανεπιστημίου συνιστά μία σύνθετη διοικητική διαδικασία, της οποίας ο χρόνος ολοκλήρωσης δεν προσδιορίζεται με καταληκτικές προθεσμίες.

Η προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ περατώνεται ως επί το πλείστον σε χρονικό διάστημα πέραν του έτους, με αποτέλεσμα η όποια προέγκριση της προκαλούμενης δαπάνης να λήγει με το πέρας του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού. Εφόσον, λοιπόν, η ολοκλήρωση της σύνθετης διαδικασίας διορισμού δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως, παύει να υπάρχει η πίστωση της θέσης και πρέπει να αναζητηθούν εκ νέου πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Έτσι, η αρμοδιότητα για την ολοκλήρωση του διορισμού ενός μέλους ΔΕΠ εναπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο καλείται να εγκρίνει τη σχετική δαπάνη. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ανά έτος διορισμών στο δημόσιο τομέα προσδιορίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να τηρείται ο λόγος προσλήψεων – αποχωρήσεων που το ανωτέρω Υπουργείο θέτει.

Το ανωτέρω Υπουργείο με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/262/16147 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1972/13-08-2013, τ.Β ‘) ενέκρινε τετρακόσιες δύο (402) θέσεις για να ολοκληρωθεί αντίστοιχος αριθμός διορισμών. Οι σχετικές πιστώσεις έχουν ήδη εγκριθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το 2/89026/Α/1-10-2013 έγγραφό του και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Φ.122.1/1197/178388/Β2/22-11-2013 έγγραφό του έχει ήδη προωθήσει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις επικαιροποιημένες πρυτανικές πράξεις των ανωτέρω διορισμών για τον προβλεπόμενο έλεγχο τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις στο ελληνικό Δημόσιο. Ήδη στις 4-12-2013 δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1402 τ.Γ’ οι διορισμοί που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ αναμένεται αντίστοιχη δημοσίευση για τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια.

Επισημαίνεται ότι η κατανομή θέσεων και πιστώσεων και κατά συνέπεια και οι διορισμοί γίνονται ανά Πανεπιστήμιο και όχι ανά Τμήμα ή Σχολή. Στην προκειμένη περίπτωση και βάση των ανωτέρω, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από τους τετρακόσιους δύο (402) επικείμενους διορισμούς οι δέκα οκτώ (18) αφορούν το εν λόγω Ίδρυμα και εξ αυτών οι πέντε διορίζονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ανωτέρω Τμήμα ενισχύθηκε κατά το έτος 2013 με συνολικά δεκατέσσερις (14) Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Εκ των δεκατεσσάρων (14) οι πέντε (5) αφορούν τους άμεσα επικείμενους προς ολοκλήρωση διορισμούς, οι οποίοι έχουν ως εξής

• Ένας (1) Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία-Βιολογία Συστημάτων».

• Ένας (1) Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ογκολογία».

 

Επιπλέον, βάσει του ΜΠΔΣ 2012-2015 και της εφαρμοστικής νομοθεσίας αυτού και με στόχο την κατά το δυνατόν ικανοποίηση των αναγκών των Πανεπιστημίων σε διδακτικό­ερευνητικό προσωπικό, αξιοποιήθηκε η παρ. 34 του άρθρο 9 του Ν. 4057/2012, με την οποία όσοι διατηρούν μόνιμη εργασιακή σχέση στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και παράλληλα έχουν εκλεγεί σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου, δύνανται να μεταφέρουν την πίστωσή τους από τη μία θέση στην άλλη, δίχως να εμπίπτουν στους δημοσιονομικούς περιορισμούς που διέπουν το σύνολο του δημοσίου τομέα. Η δυνατότητα που παρείχε ο νομοθέτης με το Ν. 4057/2012 για τη μεταφορά των πιστώσεων μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων ή Ι.Δ.Α.Χ. που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα έχουν εκλεγεί σε θέση Καθηγητή Πανεπιστημίου επέτρεψε, χωρίς να προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη και να μην εμπίπτει στον περιορισμό περί προσλήψεων, την πληρέστερη στελέχωση των Πανεπιστημίων.

 

Την ανωτέρω διάταξη αξιοποίησαν οκτώ (8) εκλεγμένοι υπό διορισμό στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης δημόσιοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο Τμήμα να ενισχύσει την στελέχωσή του ως εξής

 

• Ένας (1) Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική με έμφαση στη Σπονδυλική Στήλη» (ΦΕΚ 1398/31-12-2012, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Εμβρυολογία-Ιστολογία» (ΦΕΚ 1345/20-12-2012, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική» (ΦΕΚ 1398/31-12-2012, τ. Γ)

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία» (ΦΕΚ 876/16-08-2013, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ωτορινολαρυγγολογία» (ΦΕΚ 1398/31-12-2012, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική» (ΦΕΚ 1398/31-12-2012, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία» (ΦΕΚ 1398/31-12-2012, τ. Γ’)

 

• Ένας (1) Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική» (ΦΕΚ 1411/31-12-2012, τ. Γ’)

 

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αιτήθηκε την έγκριση – κατ’εξαίρεση – κατανομής μίας (1) θέσης για την ολοκλήρωση του διορισμού του Επίκουρου Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιου Λαζόπουλου, η οποία αφορούσε σε επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας και δημοσίου συμφέροντος, καθώς η λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), η οποία εξοπλίστηκε με προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και υπόκειται στα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα έναρξης λειτουργίας της, παρεμποδιζόταν λόγω του μη διορισμού του κ. Λαζόπουλου ως Επίκουρου Καθηγητή, ώστε να ηγηθεί του σχήματος της Καρδιοχειρουργικής μονάδος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αναγνωρίζοντας την παραπάνω επιτακτική ανάγκη, τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έδωσαν την σχετική έγκριση και ο διορισμός του κ. Λαζόπουλου ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 15/4/2013 (ΦΕΚ 426, τ. Γ’).

 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ενισχυθούν με διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό τα Πανεπιστήμια της Χώρας.»

http://www.cretalive.gr/crete/view/kindunos-na-chasei-thn-eurwpaikh-pistopoihsh-h-iatrikh/131169

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *