Skip to main content

Νομοθεσία-Διάφορα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος – Γενικά

Ποινικές Διατάξεις συναφείς με την άσκηση της ιατρικής

Ιατρικοί Σύλλογοι (ΦΕΚ άρθρα 271-342 Λειτουργία Ιατρικών Συλλόγων)

Ιατρική Νομοθεσία – Χ. ΠΟΛΙΤΗ

Ιατροί Χωρίς Ειδικότητα

Ιατροί Εργασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ:  Ιατρικές Πράξεις που εκτελούν ειδικευμένοι Γεν. Ιατροί (1995)ΠΔ 2002 Περί Ιατρικών ειδικοτήτων (περιεχόμενο εκπαίδευσης ανα ειδικότητα) – Γνωμοδότηση 1192 ΠΙΣ περί συνταγογράφησης Γεν. ΙατρώνΗ διαφωνία της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ απο Γεν. Ιατρούς.

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ιατροί Εργασίας – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3144/2003

Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων – σε Ευρώ

ΦΕΚ Β’ 27/14-1-2015: Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.Β΄) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία»Τροποποίηση του ΦΕΚ 27/2015

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Νόμος 3919/2011 περί Απελευθέρωσης Επαγγελμάτων

Γνωμοδότηση κ. Χ. Πολίτη για τον 3919/2011

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Π.Δ. 84/2001 ΦΕΚ 70/10-4-2001 τ. Α΄ Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 84/2001 με το Ν 4093 ΦΕΚ 222-12-11-2012 για μεσοπρόθεσμο 2013-2016, σελ. 5617

Π.Δ. 228/2004 ΦΕΚ 212/5-11-2004 τ. Α΄ (Δικαίωμα συστέγασης σε γιατρούς και οδοντιάτρους μαζί).

Ν. 3846/2010 ΦΕΚ 66/11-5-2010 τ. Α΄

Άρθρο 28 (Περίληψη)

Πλειοψηφία ιατρών (51% τουλάχιστον) στα νομικά πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να κατέχουν μία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Άρθρο 29

Η προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄) που λειτουργούσαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του διατάγματος αυτού και η οποία είχε παραταθεί με το ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄) έως 31.12.2008, παρατείνεται αναδρομικά από 1.1.2009 και για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος. (δηλ. 10/11/2011)

Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/2-3-2011 τ. Α΄ Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

Αλλαγές περιληπτικά:

  • Στη σύνθεση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου ιατρικής εταιρείας {περ. η}. Εφεξής στη σύνθεση του κεφαλαίου μπορεί να μετέχει αδιακρίτως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  • Στη δυνατότητα σύστασης παραρτημάτων εντός και εκτός της αυτής γεωγραφικής περιφέρειας {περ. γ,ε}.
  • Στη δυνατότητα άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος εκτός της περιφέρειας του ΙΣ του οποίου ο γιατρός είναι μέλος {περ . γ}.
  • Στη δυνατότητα καθενός (δηλαδή τόσο ιατρικής εταιρείας όσο και φυσικού προσώπου) να συστήσει πολυϊατρείο.

Ν. 3984/2011 άρθρο 66, παρ. 21 (ΦΕΚ 150/27-6-2011 τ.Α΄)

«Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3919/2011 προθεσμίες παρατείνονται μέχρι 15/9/2011 για τα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας.» (προθεσμία για έκδοση ΠΔ για ειδικούς περιορισμούς στο ιατρικό επάγγελμα).

Ν. 4002/2011 άρθρο 24, παρ. 10 (ΦΕΚ 180/22-8-2011 τ. Α΄)

«Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) καταργείται από τότε που ίσχυσε». (Αντί για έκδοση ΠΔ για ειδικούς περιορισμούς στο ιατρικό επάγγελμα, επήλθε πλήρης απελευθέρωση.)

Ν. 4025/2011, Άρθρο 35 ΦΕΚ 228/2-11-2011 τ.Α΄

Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

«Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυΐα τρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των παραπάνω ιατρείων».

Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012) άρθρο 4 παρ 16

«16. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3919/2011 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού καταργούνται.»

Εγκύκλιος υπ΄ αρ. Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130 – Αθήνα, 20-02-2012 «Απελευθέρωση επαγγέλματος» – κατάργηση όλων των περιορισμών

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ:

α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

-άρθρο 2 παρ. 1, 2 του Π.Δ.84/01

-άρθρο 3 παρ.2,3 του Π.Δ. 84/01

-άρθρο 4 παρ.1,2, 3 του Π.Δ. 84/01

-άρθρο 5 του Π.Δ. 84/01

– άρθρο 28 παρ. 2,3, του Ν 3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (3)

β. Δικαιούχοι ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

– φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος άρθρο 4 του Π.Δ. 84/01 και άρθρο 28 παρ. 2 του Ν.3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται

– νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών

Π.Φ.Υ και το 51% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους

άρθρο 4, 5,9 και 11 του Π.Δ.84/01 και άρθρο 28 παρ. 2, 3 του Ν3846/10 και όπου αλλού

αναφέρεται. (2ζ), (2η)

γ. Έδρα του φορέα είναι υποχρεωτικά η περιφέρεια του ιατρικού ή οδοντιατρικού συλλόγου στα μητρώα του οποίου έχει εγγραφεί ο ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και απαιτείται

αντίστοιχα βεβαίωση εγγραφής και άσκησης ειδικότητας (του δικαιούχου ιατρού

για φυσικά πρόσωπα ή οδοντιάτρου και των ιατρών ή οδοντιάτρων της εταιρείας) και

έγκριση του συμφωνητικού λειτουργίας ή του καταστατικού για τα φυσικά πρόσωπα που

αιτούνται κοινή άδεια ή του καταστατικού της εταιρείας από τον οικείο ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο

-άρθρο 4 παρ.2, άρθρο 5 παρ 2 εδαφ. γ, παρ. 3 εδαφ. γ και δ του Π.Δ. 84/01

-άρθρο 28 παρ. 5 του Ν 3846/10

– και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ)

δ.Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και οι

επιστημονικοί διευθυντές των εν λόγω φορέων πρέπει να ανήκουν στον ιατρικό ή

οδοντιατρικό σύλλογο της περιφέρειας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας

-άρθρο 28 παρ 5 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2γ)

ε. Τα φυσικά (ιατροί ή οδοντίατροι ) ή νομικά (εταιρείες) πρόσωπα δύνανται να είναι

κάτοχοι μιας και μόνο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ανά την Επικράτεια και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν παραρτήματα .

-άρθρο 14 παρ 2 του Π.Δ.84/01

– άρθρο 28 παρ. 4 του Ν3846/10 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ε)

στ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού πολυϊατρείου ή ιδιωτικού πολυοδοντιατρείου χορηγείται μόνο σε εταιρείες

-άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 84/01 και όπου αλλού αναφέρεται. (2ζ)

 

ΕΣΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316 Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. (ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΒΟΡΙΔΗ, ΦΕΚ Α 270/24.12.2014)

Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ Α  143/7.10.83) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α 123/15.7.92) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165/21.8.97) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α  236/20.10.98) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ. Α 37/2.3.01) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ Α 131/27.6.01) «ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)»

Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α 256/1.11.01) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α 197/6.8.03) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α 296/23.12.03) «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Ν. 3209/2003 (ΦΕΚ Α 304/24.12.03) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»

Ν. 3235/2004 (ΦΕΚ Α 53/18.2.04) «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»

Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α  81/4.4.05) «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α  176/11.7.05) «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α 134/ 18.6.07) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ»

Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ Α  43/11.3.09) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 76/2005 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ 2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.»

Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α 228/2-11-2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.»

ΥΑ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ Β 1088/1997)

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥ

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

Καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία

 

Π.Φ.Υ.

Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 (ΦΕΚ Α 70)

Ν. 3846/2010    ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Π.Φ.Υ. – ΑΡΘΡΑ 28 & 29, (ΦΕΚ 66/Α’/11-05-2010)

Ιδιωτικό  Συμφωνητικό Συστέγασης

 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΔ 247/1991 (ΦΕΚ Α 93)
ΠΔ 517/1991 (ΦΕΚ Α 202)
ΠΔ 235/2000 (ΦΕΚ Α 199)
ΠΔ 198/2007 (ΦΕΚ Α 225)

 

ΕΟΠΠΥ & ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΦΕΚ 1115Β’-2016 με τα νέα όρια συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων

Νέοι Στόχοι Συνταγογράφησης Γενοσήμων ΦΕΚ 2332, 30-10-2015

ΦΕΚ 35-14 Ιαν 2015 – Ελεγχος Συνταγογράφησης κ εκτέλεσης εργαστηριακών Εξετάσεων

Προσωπικός Φάκελος Ασφάλισης Υγείας

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και Καθορισμός αμοιβών των με σύμβαση θεραπευτών γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΠΕ…ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Ν.3996/11-ΦΕΚ 170Α)

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)

Ο.Π.Α.Δ. – Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου ΦΕΚ 213/17-2-2005

ΦΕΚ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο.Π.Α.Δ. – Διευκρινίσεις για το Προεδρικό Διάταγμα 127/05

Ο.Π.Α.Δ. – Κωδικοί Ειδικοτήτων

 

ΕΟΦ-ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Νόμος για την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ για τη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ν.4316/2014 – ΦΕΚ 270/24/12/2014)

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. “Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου”
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης(ΦΕΚ 559/Β/08-04-2011)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΗΣΥΦΑ)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 148

ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α 103/25-5-2006)

Oδηγίες Συνταγογράφησης

Κατάλογος Φαρμάκων του Ν.1729/1987 Περί Καταπολέμησης Της Διάδοσης Των    Ναρκωτικών

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΕΚ 1156 / 19-8-2005

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Βιβλίο Επίσκεψης Ασθενών

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

13/03/2017: Υπ. ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ LASERS από ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ

12/12/2016 «Υπ. ΥΓΕΙΑΣ: Σχετικά με την παρουσία Ιατρού σε Εργαστήριο Αισθητικής»

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αρχές Ιατρικού Δικαίου  – Ιατρική Ευθύνη

25/6/2006NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3459 – Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

3/9/2008 «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.»

4/11/2010 «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3892 Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.»

2/3/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» Νόμος 3918/2011

12/5/2011 «Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης»

30/09/2011 «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς»

18/12/2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

16/12/2011 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» Άρθρο 6

29/12/2011 «Τροποποίηση της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης. Στο τέλος του άρθρου 23 της (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προστίθεται εδάφιο.»

30/12/2011 «Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων»

1/3/2012«Νέος νόμος για την υγεία 1/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052»

«Μια πρώτη ανάγνωση του νέου Νόμου.

– Ιατροί και φαρμακοποιοί υποχρεούνται να συνταγογραφούν και να εκτελούν ηλεκτρονικά. Κάθε χειρόγραφη συνταγή ιατρού, θα επιβαρύνει τον συνταγογράφο με κάποιο τίμημα για την ηλεκτρονική καταχώρηση.

– Από 1/4/12 υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής στα Νοσοκομεία.

– Από 1/4/12 υποχρεωτική συνταγογράφηση με δραστική των δέκα πλέον διαδεδομένων φαρμάκων. Θα καθοριστούν με ΥΑ

– Από 1/6/12 υποχρεωτική και καθολική συνταγογράφηση δραστικής.

– Ανεξάρτητα από την συνταγογράφηση του ιατρού, το Κράτος θα αποζημιώνει το φθηνότερο σκεύασμα και ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος μπορούν να συμφωνήσουν είτε στην χορήγηση του φθηνότερου, είτε στην χορήγηση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, αλλά με χρέωση της οικονομικής διαφοράς στον ασφαλισμένο.

– Εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic
Therapeutic Chemical classification – ATC) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) και εισάγεται σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά
θεραπευτική κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) µεταξύ
των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά
φαρµακευτικό προϊόν, οι αποζηµιούµενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. (Με λίγα λόγια, πιθανά
εισάγονται θεραπευτικά πρωτόκολλα επιλογής φαρμάκων με βάση το ημερήσιο κόστος θεραπείας). Θα γίνει εξειδίκευση με ΥΑ.

– Εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ

1/4/12 – Οίκος Ναύτου

1/5/12 – ΤΑΥΤΕΚΩ

1/6/12 – ΕΤΑΑ

– Συνταγές μόνο με μηνιαία κάλυψη. Εξαιρέσεις στα χρόνια νοσήματα όπου μπορούν να συνταγογραφηθούν δίμηνες και τρίμηνες. Καταργείται η
θεώρηση ηλεκτρονικής συνταγής άνω των 150€, για ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και
γ) για συνταγές µε αγωγή διάρκειας έως τριών μηνών»

17/1/2012 «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ / ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

19/01/2012 «Συμπλήρωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).»

«Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»

«Συνταγογραφία ιατρών ΕΟΠΥΥ»

4-1-2012 «ΕΟΠΥΥ: λειτουργούν οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές»

16/01/2012 «Οδηγίες προς ιατρούς ΕΟΠΥΥ – Ονομαστική κατάσταση ιατρικών επισκέψεων»

16/01/2012 «Δήλωση ιατρού συμβεβλημένου με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ που δεν έχει σχέση εργασίας (μόνιμος-αορίστου χρόνου)»

16/01/2012 «Δήλωση ιατρού για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο ιδιωτικό τους ιατρείο.»

18/01/2012 «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ»

20/01/2012 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ / ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ »

20/01/2012 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

23/01/2012 «ΠΛΑΦΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

23/1/2012 «Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ»

30/01/2012 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ»

30/01/2012 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΔΕ) Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΩΝ (ΙΠ) ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ »

31/01/2012 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΜΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ»

31/1/2012 «Υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»

01/02/2012 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

03/02/2012 «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

3/2/2012 «Παρέχονται διευκρινίσεις συνταγογράφησης»

3/2/2012 Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» με κωδικό MIS 365463 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

06/02/2012 «Αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων»

06/02/2012 «Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων μέσω της εφαρμογής e-diagnosis»

13/02/2012 «Συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»

17/2/2012 «Νέος κατάλογος συμβεβλημένων διαγνωστικών Εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων»

17/02/2012 «Διαδικασία πληρωμής γιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Οργανισμού»

21/02/2012 «Νέος κατάλογος συμβεβλημένων διαγνωστικών εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων»

21/02/2012 «Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών»

24/02/2012 «Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων

29/02/2012 «Διαδικασία Προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ

1/3/2012 «Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του κράτους» Κεφάλαιο Δ, παρ. 1γ! Κεφάλαιο Στ΄. Κεφάλαιο Η, παρ. 1δ έως 1ζ.

1/3/2012 «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης»

5/3/2012 «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.»

6/3/2012 «Τροποποίηση του με Α.Π. 915/ 31‐1‐2012 Γεν. Εγγράφου σχετικά με την υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»

7/3/2012 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

07/03/2012 «Διευκρινήσεις για τις σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Γιατρών»

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υποβολή eΔΑΠΥ

«Πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων»

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται απο τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. (ΦΕΚ 544/2012)

12/3/2012 Ενημέρωση για τα νέα ποσοστά συμμετοχής

13/3/2012 Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων  και εδω

15-3-2012 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τα πρωτόκολλα βρίσκονται ΕΔΩ,   και είναι σύνολο 160 για διάφορες ειδικότητες.

28/3/2012 Μειωμένη συμμετοχή στα φαρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το 2012

Κανόνες Συνταγογράφησης

 

e-ΔΑΠΥ για ιατρικές πράξεις:

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY
Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY
Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΥ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά με: (α) την πιστοποίηση και συνταγογράφηση θεραπόντων ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών εταιρειών και ιδιωτικών πολυϊατρείων βάσει του Π.Δ. 84/2001 και (β) υπογραφή και σφραγίδα συνταγών και παραπεμπτικών

Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ακτινολογία της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας «Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και είναι δεσμευτικά κατά την άσκηση του έργου σας (θεραπευτικού και ελεγκτικού).»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *