Εκατόν πενήντα (150) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών (κλάδου Ε.Σ.Υ.) Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας έτους 2013

διοιηκητικης μεταρυθμισηςΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας έτους 2013

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010),όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011), όπως ισχύει.
  2. Το Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης….» (ΦΕΚ 147/Α’/27-6-2011)
  3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
  4. Τα με Α.Π. ΥΙΟα/Γ.Π. οικ.27754/20.3.2013 και Υ10α/οικ.12603/4.2.2013 έγγραφα του Υπουργείου Υγείας.
  5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
  6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη.

 

Αποφασίζουμε

Την κατανομή διοριστέων γιατο έτος 2013 στο Υπουργείο Υγείας, ως εξής:

  • Εκατόν πενήντα (150) θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών (κλάδου Ε.Σ.Υ.) όλων των βαθμών και ειδικοτήτων.
  • Εννέα (9) ιατρών σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/2007)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *