ΠΑ.Σ.ΔΙ.Κ. Προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Για την εγκυρότητα των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ

Επειδή τις πρώτες αυτές μέρες λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν έχουν διευκρινιστεί κάποια σημεία που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των ιατρικών εργαστηρίων/ διαγνωστικών κέντρων με αποτέλεσμα αφενός μεν να μην εξυπηρετούνται σωστά οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και αφετέρου να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες στο τι ακριβώς ισχύει, άρα και διαφορετικές πρακτικές εφαρμογής των όρων από τις μονάδες που παρέχουν εργαστηριακή ιατρική, επανερχόμεθα επί του θέματος αποστέλλοντας σας το παρόν έγγραφο, που επεξεργάσθηκε ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου μας, κ. Δημήτρη Παπανδρέου, πιστεύοντας ότι θα συμβάλουμε στην καλύτερη λειτουργία του όλου πλέγματος της μεταξύ μας συνεργασίας και αναμένουμε άμεσα δική σας εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει και θα κωδικοποιεί όλες τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού που θα πρέπει να εξυπηρετούνται από τα εργαστήρια μας.

ΠΡΟΤΑΣΗ :  Για την εγκυρότητα των παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ

Όσον αφορά την εγκυρότητα των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις που εκδίδονται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και τις σχετικές εγκυκλίους, οδηγίες κ.λ.π. που ακολούθησαν ισχύουν τα εξής:
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ & ΙΑΤΡΟΙ του ΕΟΠΥΥ
Διαγνωστικές εξετάσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ) έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν οι ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί.
Βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα του παραπεμπτικού αυτού είναι να εκδίδεται ηλεκτρονικά (μέσω του e-diagnosis).    Η ισχύς του παραπεμπτικού για να εκτελεστεί είναι ένας (1) μήνας και το ηλεκτρονικά εκδιδόμενο παραπεμπτικό δεν θέλει θεώρηση.
Επομένως, όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης ώστε να έχουν πρόσβαση στο e-diagnsosis.
Κατ’ εξαίρεση στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς επιτρέπεται να εκδίδουν χειρόγραφο παραπεμπτικό (στο ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου) εφόσον δεν υπάρχει (εννοείται προσωρινά) η δυνατότητα σύνδεσής τους με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-diagnosis). Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει μαζί με το χειρόγραφο παραπεμπτικό να επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση του ιατρού, όπου βεβαιώνεται ότι αφενός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, αφετέρου ότι αντιμετωπίζει προσωρινά δυσκολία να συνδεθεί στο σύστημα. Τα χειρόγραφα παραπεμπτικά αξίας άνω των 100 ευρώ πρέπει για να είναι έγκυρα να θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Τα χειρόγραφα αξίας κάτω των 100 ευρώ δεν χρειάζονται θεώρηση αλλά εννοείται πως πρέπει να έχουν τη βεβαίωση του ιατρού.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Για λόγους ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας θα ήταν χρήσιμο ο ΕΟΠΥΥ κατά την σύναψη των συμβάσεων με τους ιατρούς  (ή και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την σύναψη της σύμβασης) να χορηγήσει σε κάθε συμβεβλημένο ιατρό –πέραν των κωδικών πρόσβασης στο e-diagnosis- κωδικό σύμβασης με τον οποίο θα αναφέρεται ο ίδιος στον ΕΟΠΠΥ αλλά και σε κάθε έγγραφο και παραπεμπτικό του. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο ιατρός θα εκδίδει χειρόγραφο παραπεμπτικό θα σφραγίζει με την επαγγελματική του σφραγίδα αλλά επιπροσθέτως θα θέτει επ’ αυτού σφραγίδα ή θα αναγράφει «κωδικός σύμβασης ΕΟΠΥΥ:….. ή με συντομογραφία Κ.Σ….». Στο παρελθόν ο ΟΠΑΔ είχε εκδώσει οδηγία όπου σε κάθε παραπεμπτικό (ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) έπρεπε να τίθεται η σφραγίδα ή να αναγράφεται «ιατρός συμβεβλημένος με ΟΠΑΔ». Εάν δεν προτιμηθεί η λύση του κωδικού σύμβασης, προτείνουμε να ισχύσει η προηγούμενη οδηγία ως εξής: «ιατρός συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ». Εννοείται πως την ευθύνη έναντι του Οργανισμού για το αληθές ή μη της δήλωσης αυτής φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ιατρός.
Χρήζει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί από την πλευρά του Οργανισμού η έννοια του ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ και του ιατρού εν γένει που έχει δικαίωμα να παρέχει ιατρική περίθαλψη (δηλαδή κλινική εξέταση, διενέργεια ιατρικών πράξεων, παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις, συνταγογράφηση φαρμάκων) και κυρίως να αποσαφηνιστεί ποιοι είναι οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ και ποια καθήκοντα έχουν. Από πλευράς μας επιχειρούμε μία πρώτη κατηγοριοποίηση.
Δικαίωμα για παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ έχουν:
1η κατηγορία: οι ιατροί που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, λειτουργούν νόμιμο ιατρείο και έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για μίσθωση έργου ορισμένου χρόνου. Οι ιατροί αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να έχουν λάβει κωδικό χρήστη. Μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και χειρόγραφα μόνο κατ΄ εξαίρεση και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ.
2η κατηγορία: οι ιατροί (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στον κλάδο υγείας των υπηρεσιών που μεταφέρονται και εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ δηλαδή στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μονάδες υγείας αυτού, καθώς επίσης οι ιατροί στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εντός του ωραρίου εργασίας τους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσοι τυχόν στο μέλλον προσληφθούν ως ιατροί του ΕΟΠΥΥ (μόνιμοι ή με σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου).

ΕΡΩΤΗΣΗ: τι παραπεμπτικά εκδίδουν οι ιατροί αυτής της κατηγορίας και ποιες οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς τους; Με δεδομένο ότι ο κανόνας είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η εξαίρεση το χειρόγραφο παραπεμπτικό, τι πρέπει να κάνουμε στις περιπτώσεις που από τους ιατρούς της κατηγορίας αυτής έχουμε ως επί το πλείστον χειρόγραφα παραπεμπτικά (πχ ΙΚΑ).;Ποιοι οι κανόνες για την εγκυρότητά τους και την αναγνώριση της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ; Εφαρμόζουμε τους «παλαιούς κανόνες» για τη θεώρησή τους;

ΠΡΟΤΑΣΗ: Κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει μία γενική ρύθμιση (με υπουργική απόφαση) που να θεωρεί κατ’ εξαίρεση τα χειρόγραφα παραπεμπτικά που εκδίδονται από τους ιατρούς αυτής της κατηγορίας έγκυρα, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις (όπως για παράδειγμα βεβαίωση ιατρού) μέχρι να καταστεί δυνατό να μηχανοργανωθούν πλήρως οι μονάδες του ΕΟΠΥΥ όπου εργάζονται οι ιατροί και επιπροσθέτως να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για την εγκυρότητά τους. Όσον αφορά την εγκυρότητα των παραπεμπτικών αυτών νομίζουμε πως θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία των χειρόγραφων παραπεμπτικών του κανονισμού και επομένως να θεωρούνται από ελεγκτή ιατρό όταν ξεπερνούν σε αξία τα 100 ευρώ. Όταν θα είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικών παραπεμπτικών από όλες τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ, τότε προτείνουμε να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ για τα ηλεκτρονικά και τα χειρόγραφα παραπεμπτικά. Έτσι, μακροπρόθεσμα θα οδηγηθούμε σε ενιαία εφαρμογή του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ ενώ για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, θα ισχύσει μία μεταβατική περίοδος, όπου κατ΄ εξαίρεση για τους μόνιμους και με σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, θα υπάρχει η δυνατότητα εντός του ωραρίου τους και στις μονάδες υγείας που απασχολούνται να εκδίδουν χειρόγραφα παραπεμπτικά. Και αυτό γιατί δεν τους παρέχεται η δυνατότητα στη μονάδα τους να συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Τα παραπεμπτικά θα θεωρούνται ως προς την εγκυρότητά τους εντός της μονάδας όπου εκδίδονται (αποκλειστικά) και εφόσον είναι αξίας άνω των 100 ευρώ.
Διευκρινίζουμε ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ιατροί που απασχολούνται στους κλάδους υγείας του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και σε μονάδες υγείας των υπολοίπων εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ).
3η κατηγορία: οι ιατροί (μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) του ΕΟΠΥΥ (όπως παραπάνω κατ.2) και παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκτός του ωραρίου εργασίας τους (εννοείται στα ιδιωτικά ιατρεία τους). Οι ιατροί αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να έχουν λάβει κωδικό χρήστη. Μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και χειρόγραφα μόνο κατ΄ εξαίρεση και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ (ομοίως με κατ.1).
4η κατηγορία: οι μη συμβεβλημένοι ιατροί. Πρόκειται για ιδιώτες ιατρούς που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΕΟΠΥΥ, έχουν όμως το δικαίωμα να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού φάρμακα και εξετάσεις. Οι ιατροί αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να έχουν λάβει κωδικό χρήστη. Μπορούν να εκδώσουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και σε καμία περίπτωση χειρόγραφα.
5η κατηγορία:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ αντιμετώπιση τυγχάνουν τα παραπεμπτικά που εκδίδουν ιατροί νοσοκομείων (ΕΣΥ) και πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν τα εκτελούμε ή όχι.
Οι ιατροί των νοσοκομείων σε ποια από τις παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται; Θεωρούνται αυτοδικαίως συμβεβλημένα τα νοσοκομεία με τον ΕΟΠΥΥ ή θα συμβληθούν το κάθε ένα ξεχωριστά; Τι προβλέπεται;
Εάν εκδοθεί ηλεκτρονικό παραπεμπτικό από ιατρό νοσοκομείου είναι έγκυρο ή όχι; Τα χειρόγραφα παραπεμπτικά από ιατρούς νοσοκομείων με ποιες προϋποθέσεις είναι έγκυρα;
Τι ισχύει για τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρεία; Σε ποια κατηγορία εντάσσονται οι ιατροί τους και ποιες οι προϋποθέσεις εγκυρότητας των παραπεμπτικών που εκδίδονται από αυτούς
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός ασθενών με χρόνιες παθήσεις(καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς κ.λ.π.) οι οποίοι μετά τη  νοσηλεία τους παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων όπου τους χορηγούνται παραπεμπτικά για παρακλινικές εξετάσεις. Δεδομένου ότι τα νοσοκομεία είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ οι γιατροί τους θα πρέπει να μπορούν να συνταγογραφούν σε ασθενείς του ΕΟΠΥΥ.
Παρόμοια περίπτωση είναι τα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων
Πρόταση :
Να πιστοποιηθούν και να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά μόνο για εξωτερικούς ασθενείς. Επάνω στο παραπεμπτικό θα πρέπει να μπαίνει η σφραγίδα του νοσοκομείου και η ένδειξη . Ώστε να γίνεται η διάκριση με τον εσωτερικό ασθενή που εμπίπτει στα κλειστά  ενοποιημένα νοσήλεια.Μέχρι να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τέτοια σφραγίδα πως θα πιστοποιείται ότι τον ασθενή τον εξέτασαν στα εξωτερικά ιατρεία δεδομένου ότι πολλές φορές στα νοσοκομεία δεν χρησιμοποιούν ειδική σφραγίδα εξωτερικών ιατρείων;Προτείνουμε αυτός ο διαχωρισμός ο εσωτερικός-εξωτερικός ασθενής να μην ισχύει μέχρις ότου ενημερωθούν οι γιατροί των νοσοκομείων για τι και πώς θα συνταγογραφούν για τους εξωτερικούς ασθενείς.

Να δοθεί 3μηνη παράταση όπου θα μπορούν να συνταγογραφούν χειρόγραφα  εως ότου προμηθευτούν κωδικούς.     Γι’ αυτά τα χειρόγραφα παραπεμπτικά θα πρέπει να ισχύει ο κανόνας μέχρι 100€ αθεώρητα.Δεν θα απαιτείται βεβαίωση για ποιο λόγο είναι χειρόγραφα, όπως στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ
6η κατηγορία
Μια αδιευκρίνιστη κατηγορία είναι οι μόνιμοι αλλά και αορίστου χρόνου ιατροί του Πυροσβεστικού Σώματος και  της Αστυνομίας  οι οποίοι εξετάζουν εξωτερικούς ασθενείς στα πολυϊατρεία των αντιστοίχων σωμάτων. Πρόκειται για υπηρεσίες Π.Φ.Υ.
Προτείνουμε να τους δοθεί δυνατότητα συνταγογράφησης αλλά και πιστοποίησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μέχρι τότε θα πρέπει να συνταγογραφούν στα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ χειρόγραφα και μέχρι τα 100€ να μην χρειάζεται θεώρηση.
7η κατηγορία:  Ιατροί που εργάζονται και εκδίδουν παραπεμτικά μέσα σε Υπουργεία η στην Βουλή η σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες
Προφανώς και εδώ θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια με την 6η κατηγορία
Γενική παρατήρηση:
Τόσο οι ελεγκτές του ΟΠΑΔ όσο και οι ελεγκτές του ΙΚΑ εφαρμόζουν τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ που λέει και έτσι δεν θεωρούν τέτοια παραπεμπτικά ενημερώνοντας τους ασθενείς ότι είναι λάθος να ζητούν θεώρηση, οπότε κατά την γνώμη μας αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις είτε πρόκειται για παραπεμπτικά νοσοκομείων ,είτε μονάδων του ΙΚΑ και γενικά. Αν αυτό δεν ισχύσει για κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ η να δοθεί άλλη οδηγία σαφώς και προς τους ελεγκτές. Διαφορετικά θα υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Βουγιούκας                               Ιωάννης Καραμηνάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *