Έγκριση για την υλοποίηση Έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8. 11.2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ 110033
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΘΕΜΑ : Έγκριση για την υλοποίηση Έργου «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του Ν. 1397/ 1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» ( ΦΕΚ 143 Α΄ )
β) Του Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 123 Α΄ )
γ) Του Ν. 3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (ΦΕΚ 53 Α΄)
δ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ε) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείρηση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική πρρίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ 267 Α΄) όπως
τροποποιήθηκαν από το Ν. 3840/2010
στ) Του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄)
η) Του ΠΔ 95/ 2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76
Α΄) (ΦΕΚ 213 Α΄)
2. Το Στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΥΚΑ για το ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΔΑ: 45ΒΧΘ-ΜΩ7
3. Την Επιχειρησιακή Συμφωνία Υλοποίησης που υπογράφηκε στις 2.7.2010 από
τους υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
4. Την αριθμ. ΔΥ (3-4)ΓΠ οικ. 139649/2010 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς
Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
5. Το αριθμ. 22227/ 3. 10. 2011 έγγραφο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
6. Τα από 13.10.2011 και 17.10.2011 υπηρεσιακά σημειώματα της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε το έργο «Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης» συνολικού
προϋπολογισμού ύψους 230.000,00 €. Το έργο θα ενταχθεί στο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το έργο αφορά βελτίωση των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης και φορέας Υλοποίησης ορίζεται τοΓενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *