Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρίων

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκλη-
ση και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιατρών
καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ο Πανελ-
λήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα α-
παιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία για τη χορήγη-
ση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, η διενέργεια εξετάσεων
και λοιποί όροι και προϋποθέσεις.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση
και ακύρωση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντιά-
τρων, καθώς και τίτλου ειδικότητας ορίζεται η Ελληνική
Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, η διαδικασία για τη χορήγηση τίτλου ειδικότητας, θέ-
ματα διενέργειας εξετάσεων και λοιποί όροι και προϋπο-
θέσεις.
2. Αρμόδια αρχή για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυο-
δοντιατρείων, ορίζονται οι κατά τόπους ιατρικοί και οδο-
ντιατρικοί σύλλογοι. Το παράβολο που προβλέπεται από
το π.δ. 84/2001 (Α΄ 70) για τη χορήγηση των παραπάνω
αδειών εισπράττεται από τους ιατρικούς και οδοντιατρι-
κούς συλλόγους, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων πα-
ράστασης των επιτροπών ελέγχου.
3. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να
δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συντάσσει και τηρεί
τον υγειονομικό χάρτη, τους ιατρούς που λαμβάνουν ά-
δεια άσκησης επαγγέλματος. Ομοίως, οι κατά τόπους ια-
τρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να δηλώνουν τα ιατρεία
και λοιπούς ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. που λαμβάνουν ά-
δεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *