Θέσεις για εξειδίκευση ιατρών στις Μ.Ε.Θ. και στις Μ.Ε.Ν. Νεογνών

Στην προκήρυξη 84 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών, προχώρησε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση για τις παρακάτω θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία που παρέχεται από τις Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν. των Νοσοκομείων, όπως φαίνεται στον πίνακα:

Α.Ο.Ν.Α. «Ο Αγ. Σάββας» τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «Γ.Γεννηματάς» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Θ. και δύο (2) κενές θέσεις στη Β Μ.Ε.Θ.
Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγ. Ανάργυροι» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Π.Ν. «Αγ. Σοφία» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Ε.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Ν. «Αγ. Παντελεήμων» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
ΠΓΝ «Αττικόν» μία (1)κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» μία (1) κενή θέση στη Α Μ.Ε.Θ. και μία (1) κενή θέση στη Β Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ. Παίδων
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» τρεις (3) κενές θέσεις στη Α ΜΕΘ
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν. Λαμίας δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Ι. «Χατζηκώστα» δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
ΠΓΝ Πατρών μία (1) κενή θέση στη Μ.ΕΘ.
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Η. «Β.Πανάνειο» τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν. Ρεθύμνου δύο (2) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Θ.
Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Κυριακού» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Π.Α. «Αγ. Σοφία» μία (1) κενή θέση στη Α Μ.Ε.Ν. και δύο (2) κενές θέσεις στη Β Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρας» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Ν. «Αγ.Παντελεήμων» τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπαγεωργίου» μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» τρεις (3) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Ν. Ε.Σ.Υ.
Π.Γ.Ν. Λάρισας μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Ν.
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Ν.
Γ.Ν.Π. «Αγ. Ανδρέας» τέσσερις (4) κενές θέσεις στη Μ.Ε.Ν.
Π.ΓΝ. Πατρών μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Ν.
ΓΝ Ηρακλείου μία (1) κενή θέση στη Μ.Ε.Ν.

O διορισμός των ειδικευομένων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις Μονάδες των παραπάνω Νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, αποτελούμενης από τρεις (3) Διευθυντές των Μ.Ε.Ν. και Μ.Ε.Θ. της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του Νοσοκομείου, στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. – Τμ. Α’, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας μέλος της Ε.Ε.
β. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ.
3. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας :
α. Για Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών : Παθολογία ή Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία ή Αναισθησιολογία.
β. Για Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικών Νοσοκομείων : Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική. Επίσης ιατροί με ειδικότητα των Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές, σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
γ. Για Μ.Ε.Ν. Νεογνών : Παιδιατρική
4. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής.
5. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυν. ταυτότητα ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.

Έδρα της Επιτροπής για τη συνέντευξη ορίζεται :
– για τα Νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: το Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι από 27-9-2011 μέχρι 11-10-2011.

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=394343&cid=186

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *