Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων Αριθμ. 1592/58 (ΦΕΚ Β’ 157/25-01-2017)

Αριθμ. 1592/58/ 2017 Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει (Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει) Κατηγορία: Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων Αριθμ. 1592/58 (ΦΕΚ Β’ 157/25-01-2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2Α περ. β’ του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 170).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α’ 180) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α’ 84) και του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ Α’ 163).

8. Την με αριθμ. 5/29-11-2016 γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί του άρθρου 16, παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν.

Άρθρο 2 Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 1. Στον Ειδικό Κατάλογο εντάσσονται οι ιατροί οι οποίοι κατ’ εξαίρεση έχουν δικαίωμα να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ο Ειδικός Κατάλογος θεωρείται οριστικός. Στον Ειδικό Κατάλογο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία των ιατρών.

Άρθρο 3 Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και την τήρηση του Ειδικού Καταλόγου 1. Αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση των δικαιολογητικών, τη σύνταξη και την τήρηση του Ειδικού Καταλόγου είναι η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη σύνταξη του Ειδικού Καταλόγου η Δ.Α.Υ.Ε. υποστηρίζεται από επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους της, δύο υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έργο της επιτροπής, είναι η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόμενων φακέλων δικαιολογητικών, καθώς και η διαβίβαση τους στην Γνωμοδοτική Επιτροπή της επόμενης παραγράφου. 2. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται επταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή (Γν. Επ.) αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) ως πρόεδρο, δύο υπαλλήλους της ΔΑΥΕ, δύο υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) και έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.). Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται μετά από πρόταση των αντίστοιχων υπηρεσιών, του ΠΙΣ και της ΕΕΙΕΠ. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών των αιτούντων ιατρών, καθώς και η εισήγηση για την ένταξή τους στον Ειδικό Κατάλογο. 3. Συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων (Ε.Ε.) αποτελούμενη από τον πρόεδρο, έναν υπάλληλο της ΔΑΥΕ και έναν υπάλληλο του Σ.ΕΠ.Ε. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Για κάθε μέλος της Ε.Ε. ορίζεται και αναπληρωματικό μέλος. Έργο της Ε.Ε. είναι η εξέταση ενστάσεων που θα υποβληθούν από ιατρούς που δεν εντάχθηκαν στον Ειδικό Κατάλογο.

Άρθρο 4 Διαδικασία και τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου 1. Μετά από τη γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 3 συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ.Α.Υ.Ε.) ο Ειδικός Κατάλογος των ιατρών. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο Ειδικός Κατάλογος των ιατρών, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Παράρτημα της απόφασης αυτής περιλαμβάνει πίνακα απορριπτέων και λόγους απόρριψης. 2. Οι ιατροί που δεν εντάχθηκαν στον Ειδικό Κατάλογο έχουν δικαίωμα έγγραφης ένστασης που υποβάλλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ειδικού Καταλόγου, προς την Επιτροπή Ενστάσεων της παρ.3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποφασίζει μετά από σχετική εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.

Άρθρο 5 Ειδικότερες προϋποθέσεις Στον Ειδικό Κατάλογο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία των ιατρών και ειδικότερα: α) Ονοματεπώνυμο β) Πατρώνυμο γ) Ειδικότητα ιατρού δ) Ιατρικός Σύλλογος και ο αντίστοιχος αριθμός μητρώου ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ιατρού στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιατρού.

Άρθρο 6 Προθεσμίες και τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών στον Ειδικό Κατάλογο

1. Οι ιατροί του άρθρου 2 παρ. 1 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ειδικό Κατάλογο πρέπει να υποβάλλουν στην υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: α) Αίτηση, υπόδειγμα της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι απολύτως ακριβή, ii) ότι ο ιατρός είχε ενεργό σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009. γ) Πρόσφατη (εκδοθείσα το τελευταίο τρίμηνο) βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. δ) Ακριβές αντίγραφο σύμβασης/εων με επιχείρηση/ εις με τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία (βιβλίο υποδείξεων θεωρημένο από το ΣΕΠΕ, φορολογικά στοιχεία όπως δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, Έντυπο Ε3, κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει: i) απασχόληση σε καθήκοντα ιατρού εργασίας πριν από την 9η Αυγούστου 2005, ii) ενεργός σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας σε επιχείρηση/εις την 15η Μαΐου 2009. ε) Σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με ασφαλιστικό φορέα εάν υφίσταται (άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 3996/2011).

2. Οι ιατροί που δεν κατέχουν τίτλο ειδικότητας πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, αντίστοιχα έγγραφα (ακριβή αντίγραφα σύμβασης/ εων ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία) με τα οποία θα αποδεικνύεται η άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

3. Η υποβολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία θα γίνεται μέσω της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Υπουργείου (Σταδίου 29, 1ος όροφος) με απευθείας κατάθεση ή θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών.

 

Άρθρο 7 Τρόπος τήρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τον Ειδικό Κατάλογο

1. Ο ειδικός κατάλογος τηρείται με ευθύνη της Δ.Α.Υ.Ε. και επικαιροποιείται, ως προς τα στοιχεία του άρθρου 5 και της περίπτωσης ε) της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας, βάσει των νεότερων στοιχείων που υποβάλλονται.

2. Στις περιπτώσεις που συνάπτεται νέα σύμβαση με ασφαλιστικό φορέα ο ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 3996/2011).

3. Για την μεταβολή των στοιχείων γνωμοδοτεί η αρμόδια Γν. Επ. και ο επικαιροποιημένος Ειδικός Κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4. α) Ιατροί οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις, δύνανται να παραμείνουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της ημερομηνίας της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται (κοινή υπουργική απόφαση Υ7α/Γ. Π. οικ. 112498/2009). β) Οι ιατροί του ειδικού καταλόγου οι οποίοι την 15-5-2009 είχαν συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου με επιχειρήσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας μόνο στις επιχειρήσεις αυτές χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός της περίπτωσης (α).

5. Φάκελοι που δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 6 θα απορρίπτονται και θα ενημερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόμενοι για το λόγο απόρριψης.

6. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων των περιφερειακών υπηρεσιών του Σ.ΕΠ.Ε., και να κοινοποιηθεί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, στην Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.), στο Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας, στο Σύνδεσμο των ΕΞ.Υ.Π.Π. και να ενημερωθούν οι θεσμικοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) και του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

7. Όσοι υποβάλλουν τα παραπάνω αιτηθέντα στοιχεία σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι αυτοδίκαια πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στον ειδικό κατάλογο πριν αυτός εκδοθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 4. Ο κατάλογος αυτός θα συμπεριλάβει όσους πληρούν τα σχετικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται από την προαναφερθείσα διαδικασία.

 

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017 Η Υπουργός ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Συνημμένα – Αίτηση ένταξης θα βρείτε στο τέλος του συνημμένου άρθρου στο taxheaven
Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25492

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *