Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516/27.11.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας

Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516

(ΦΕΚ Β’ 3206/28-11-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/A’/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το με αριθ. 89/2014 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 134/ τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του πρώτου άρθρου παραγ.Ι υποπαργ. Ι1 του Ν4254/2014 (ΦΕΚ 85A’/7-4-2014) και το γεγονός ότι μετά πάροδο 2 μηνών το ΚΕΣΥ δεν έχει απαντήσει σε σχετικά αιτήματα.

4. Το Π.Δ. 247/1991 «όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικών κλινικών»(ΦΕΚ 93 A’/21-6-1991).

5. Το Π.Δ. 517/1991 «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός ,διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ’ αριθ. Π.Δ. 247/1991» (ΦΕΚ 202 A’/24-12-1991).

6. Το Π.Δ. 235/2000 «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του Ν2345/1995 ….).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 31A’/2-3-2011).

8. Το Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70/A’/2001) « Όροι, Προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Υγείας (Π.Φ.Υ.)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Τις διατάξεις του Ν. 1666/1986 άρθρο 4 (ΦΕΚ 200 τ.Α’) « Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων».

10. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 3215/1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 655 τ.Β’) άρθρα 2,3,4,5, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος – διαιτολογικών μονάδων.

11. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89 τ.Α’) άρθρα 14 παρ. 5 και 14 παρ. 1.2,1.6,1.7, «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής».

12. Τη με αριθ. Πρωτ. Α5/2005/1999 υπουργική απόφαση άρθρο 5 παρ. 2 (ΦΕΚ 749 τ.Β’) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

13. Το Π.Δ. 29/1987 άρθρα 4 και 2,3 (ΦΕΚ 8 τ.Α’) «Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας».

14. Την υπ’ αριθμ. Π3/Φ.85/οικ.3854 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του Ν.2072/1992). (ΦΕΚ 1078 Β’/30-8-2000).

15. Την υπ’ αριθμ. Π4α οικ.4633/1993 υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας-Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και την διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Ν.2072/1992). (ΦΕΚ 789 Β’/6-10-1993).

16. Τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 τΛ’/9-4-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

17. To γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον δημόσιο προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Ορισμός Μονάδος Ημερήσιας Νοσηλείας

1. Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) είναι η υγειονομική μονάδα (ΠΦΥ) η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει η Μ.Η.Ν. μπορεί να είναι:
i. Χειρουργικού τομέα
ii. Παθολογικού τομέα
iii. Οδοντιατρική.
iv. Μεικτή όταν συνδυάζει δύο ή περισσότερες ιατρικές ειδικότητες.

Άρθρο 2

1) Η Μ.Η.Ν. εγκαθίσταται σε αυτοτελές κτίριο είτε σε λειτουργικά αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή συστεγάζεται αποκλειστικά με άλλο φορέα ΠΦΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που λειτουργεί νόμιμα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία Μ.Η.Ν. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης. Η Αυτοτελής Μ.Η.Ν. θα πρέπει να διασυνδέεται επιστημονικά με δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική που βρίσκεται σε ακτίνα απόστασης το πολύ είκοσι χιλιομέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών στη θεραπεία του ασθενή.

Εξαιρετικά εφόσον η Μ.Η.Ν. εγκατασταθεί σε νησί είναι απαραίτητη η διασύνδεσή της με νοσοκομείο του ΕΣΥ ή Κέντρο Υγείας ή ιδιωτική κλινική στο νησί στο οποίο πρέπει να υπάρχει τακτική ακτοπλοϊκή ή αεροπορική γραμμή.

2) Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Μ.Η.Ν. είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες για την περίπτωση διατάξεις.

3) Σε ιδιωτικές κλινικές που σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αναπτύσσουν τμήμα αντίστοιχης ειδικότητας, επιτρέπεται η λειτουργία Μ.Η.Ν με τις προϋποθέσεις της παρούσας, και αν δεν πληρούνται, με την προσθήκη συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χώρων και αντιστοίχου ιατρικού εξοπλισμού.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας

1. Κτίριο νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΝΟΚ, άρθρο 23 παρ.1, Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79A’/9/4/2012).

2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Βεβαίωση λειτουργίας, η οποία χορηγείται στις αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. καθώς και στις Μ.Η.Ν ως μονάδες ιδιωτικών κλινικών, από την οικεία Περιφέρεια, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα ή της μονάδας, με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας και τις διατάξεις της παρούσης.

Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωση τους, οπότε η παραπάνω προθεσμία του εντός (1) μηνός άρχεται από την συμπλήρωση του φακέλου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων εντός των επομένων δύο (2) μηνών καθίσταται ο Υπουργός Υγείας. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

Όμοιες βεβαιώσεις απαιτούνται έκτος των άλλων και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των Μ.Η.Ν.

Άρθρο 4
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

Για τη λειτουργία της Μ.Η.Ν. απαιτούνται τουλάχιστον οι παρακάτω χώροι:

Ι. ΧΩΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ(Μ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Υποδοχή – Γραμματεία-Λογιστήριο 6.00 2.00 Χ.Κ.Χ. Οι χώροι μπορούν να λει­τουργούν ανεξάρτητοι ή ενιαίοι
2. Γενική Αναμονή 8.00 3.00 Χ.Κ.Χ. 1.2μ2 Για κάθε αίθουσα επεμβάσεων επιπλέον της πρώ­της.
3. Γραφείο ιατρού εξεταστήριο 10.00 2.80 Χ.Κ.Χ.
4. Χώρος αναμονής 10.00 3.00 Αναμονή πριν την επέμβαση για 2 αίθουσες Επί πλέον 0.80μ2 / για κάθε αίθουσα επεμβάσεων πλέον των 2 πρώτων.
5. Αίθουσα επεμβάσεων 15.00 3.00 Χ.Κ.Χ.*Εξασφάλιση συνθηκών ασηψίας *είναι προσπελάσιμη με διάδρομο πλάτους 1.60μ.
6. Χώρος Αποστείρωσης 5.00 2.20 Ανά 2 αίθουσες επεμβάσεων – Χρησιμοποιείται και ως χώρος φύλαξης καθ.υλικού
7. Χώρος πλύσης ιατρών 4.00 1.80 Ο χώρος πλύσης ιατρών θα δια­θέτει χειρουργικό νιπτήρα.
8. Χώρος Ανάνηψης/παραμονής 15.00 3.00 Χ.Κ.Χ.
9. Αποδυτήρια ασθενών 3.00 Κοντά στον χώρο αναμονής προ-εγχειρητικών ασθενών Lockers
10. Γραφείο ιατρού (ενημέρωση ασθε­νών) 8.00 2.50 Προαιρετικό
11. Έξοδος έκτακτων περιστατικών Επικοινωνεί άμεσα με τον ανελκυστήρα-έξοδο του κτιρίου.

Χ.Κ.Χ. :χώροι κυρίας χρήσης –

ΙΙ. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α/Α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦ. ΧΩΡΟΥ Μ2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ(Μ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Χώρος Ανάπαυσης Προσωπικού 8.00 2.50 προαιρετική
13. Αποδυτήρια προσωπικού 5.00 1.80 Κοντά στον χώρο αναμονήςLockers-w.c./ανδρών-γυναικών.
14. Χώρος στάθμευσης φορείου-Αναπηρ. Αμαξιδίου Σε εσοχή με αντίστοιχη αύξηση επιφάνειας.
15. Αποθήκη ιατρικού εξοπλισμού 6.00
16. Αποθήκη αναλωσίμου υλικού Ερμάρια – ράφια
17. Χώρος ιατρικών αερίων Υπαίθριος χώρος
18. W.C. επισκεπτών (ανδρ.-γυν.) 3.00 1.10 ανδρών-γυναικών.
19. W.C.- ΑΜΕΑ 2.50 1.40
20. Χώρος ακαθάρτων και ειδών κα­θαριότητας 2.50 1.20
21. Λεβητοστάσιο- Η/Ζ

Άρθρο 5
Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής:

• ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Στη Μ.Η.Ν. απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση ατόμων μειωμένης κινητικότητας με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 και 27 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. (Ν. 4067/2012)
• ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ: Επιτρέπεται όπου προβλέπεται από τους Όρους δόμησης του οικοπέδου.
• ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ: ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ /ΕΙΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ (Άρθρο 2-ΝΟΚ).
• ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
– Νέος Οικοδ. Κανονισμός- Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α’ /9/4/2012 .
– Κανονισμός Πυροπροστασίας: χρήσεις Κτίρια Υγείας-πρόνοιας
– Κτιριολογικός Κανονισμός: (ΦΕΚ 59Δ’/3-2-1989) χρήσεις Κτίρια Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
– Θέσεις στάθμευσης: 1/80μ2 (κτιρίου υγείας) (ΠΔ111- ΦΕΚ 76Α’/2004) ή τις Ισχύουσες κατά περιοχή διατάξεις.
• Η/Μ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Η διάταξη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ:

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΝΟΚ, άρθρο 26 και 27. (Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’/9/4/2012).

Ανεξαρτήτως της φύσης της ιδιωτικής, Μ.Η.Ν. αυτοτελούς ή μη, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Το συγκρότημα αιθουσών επεμβάσεων της Μ.Η.Ν. πρέπει να αποτελεί ένα ανεξάρτητο λειτουργικό σύνολο χώρων μέσα στο κτιριακό συγκρότημα. Η χρήση των χώρων είναι αποκλειστική χωρίς παρεμβολή άλλων λειτουργικών ή μη χώρων της μονάδας.

2. Κάθε αίθουσα επεμβάσεων θα πρέπει να έχει δάπεδο αγώγιμο και με διαμόρφωση κοίλων συναντήσεων με τους τοίχους του ίδιου χώρου. Οι τοίχοι εσωτερικά θα πρέπει να επιστρώνονται χωρίς αρμούς με υλικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Οι ψευδοροφές θα είναι στεγανές χωρίς αρμούς και με αντιμικροβιακή επίστρωση. Στην αίθουσα αυτή εξασφαλίζεται κλιματισμός με προσαγωγή νωπού αέρα, 10 εναλλαγές /ώρα και εξασφάλιση υπερπίεσης.

3. Κάθε Μ.Η.Ν. πρέπει να διαθέτει εφεδρική και ανεξάρτητη παροχή ρεύματος (Η/Ζ), για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, όπως επίσης και σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας (UPS).

Άρθρο 6

O Ελάχιστα Απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός της Μ.Η.Ν (αυτοτελής ή μη) εξαρτάται από το είδος και εξειδικεύεται ανάλογα με την ιατρική ειδικότητα που στεγάζει.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :

Ι. ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ.
Α/Α Περιγραφή

ΓΕΝ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ−ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
1 Τραπέζι χειρουργικό
2 Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)
3 Τροχήλατο εργαλειοδοσίας
4 Απινιδωτής
5 Διαθερμία
6 Σετ χειρουργικών εργαλείων.
7. Συσκευή κρυοπληξίας.
8. Σκαμπό και Στατό ορών.
9. Διαφανοσκόπειο.
10. Τροχήλατο φαρμάκων και συναφή εξοπλισμού
11. Κάδοι με πεντάλ
12. Αναρρόφηση

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ: (επί πλέον χειρουργικής)

1 Αρθροσκόπιο
2 Τροχήλατο γύψου
3 Πριόνι/τρυπάνι γύψου
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ:
1 Μικροσκόπιο χειρουργικό οφθαλμολογικό
2 Laser Θεραπείας −EXCIMER
3 Οφθαλμοσκόπιο
4 Τονόμετρο
5 Σχισμοειδής λυχνία.
6 Συσκευή φακοθρυψίας−βιτρεκτομής.
7 Διαθλασίμετρο/κερατόμετρο.
8 Οφθαλμολογικά χειρουργικά εργαλεία
9 Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)

Ω.Ρ.Λ.:
1. Ωτοσκόπιο
2. Ενδοσκοπικό σύστημα ΩΡΛ
3. Ρινοφάρυγγα−λαρυγγοσκόπιο
4. Μικροσκόπιο ΩΡΛ
5 Πηγή ψυχρού Φωτισμού
6 Παρελκόμενα Χειρουργικής Τράπεζας
7. Χειρουργικά εργαλεία ΩΡΛ
8. Λάμπα χειρουργείου (οροφής ή και τροχήλατη)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ:
1 Οδοντιατρική μονάδα πλήρης
2 Τροχήλατο εργαλείων
3 Παρελκόμενα Χειρουργικής Τράπεζας

ΙΙ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ – ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ
Α/Α Περιγραφή

1. Εξεταστική κλίνη
2. Εξεταστική λυχνία
3. Βαθμίδα κινητή
4. Στηθοσκόπιο
5. Διαγνωστικό Σετ
6. Πιεσόμετρο
7. Διαφανοσκόπιο
8. Τροχήλατο οργάνων μεσαίο
9. Παραβάν/κουρτίνα.

III. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Α/Α Περιγραφή

1 Κλίβανος ατμού
2 Τροχήλατο αποστείρωσης
3 Πλυντήριο εργαλείων

Άρθρο 7
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι αυτοτελών ιδιωτικών Μ.Η.Ν. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

2. Δικαιούχος ίδρυσης ιδιωτικής Μ.Η.Ν. ως μονάδας ιδιωτικής κλινικής, είναι κάθε ιδιωτική κλινική.

3. Οι Μ.Η.Ν. εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας .

4. Βεβαιώσεις λειτουργίας Μ.Η.Ν. δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Άρθρο 8
Απαγορεύσεις

Στις Μ.Η.Ν. απαγορεύονται:

1. Η διενέργεια θεραπευτικών ή χειρουργικών επεμβάσεων με γενική, ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία.

2. Η παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο φορέας στερείται του απαραίτητου για αυτές ειδικού εξοπλισμού, της κατά περίπτωση απαιτούμενης άδειας χρήσης αυτού, καθώς και η λειτουργία τους χωρίς τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις λειτουργίας.

Σε περίπτωση παραβάσεως της παραγρ. 1, του παρόντος άρθρου θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδος. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραγρ.2 θα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, θα αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της Μονάδος.

Άρθρο 9
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Μ.Η.Ν.

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας Μ.Η.Ν. απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 ή του νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Στις περιπτώσεις της συστέγασης της Μ.Η.Ν. με άλλο φορέα ΠΦΥ ή άλλη Μ.Η.Ν. οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των οικείων διατάξεων, των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

Για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας πρέπει να προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό.

β. Βεβαίωση από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

γ. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε κτίριο του άρθρου 5 της παρούσας, από όπου να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

δ. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.

ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατεθειμένου χώρου κλίμακας 1 : 50, σε τρία αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, οι χρησιμοποιούμενοι χώροι της μονάδας πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.

στ. Βεβαίωση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.

ζ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. η. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του φορέα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης .

θ. Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

ι. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο ιατρικό ή οδοντιατρικό εξοπλισμό, κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

ια. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

ιβ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

ιγ. Ονομαστική κατάσταση του ιατρικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

Η αναγγελία έναρξης γίνεται με την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι έχουν εξασφαλιστεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία έχει υποχρέωση να φυλάσσει στην Μ.Η.Ν

2. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικής Μ.Η.Ν. που λειτουργεί είτε ως αυτοτελής, είτε ως μονάδα ιδιωτικής κλινικής με τη μορφή νομικού προσώπου εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται επιπλέον:

α. Καταστατικό του νομικού προσώπου

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/1986 των επιστημονικά υπευθύνων και των ιατρών εταίρων ή των ιατρών μετόχων που είναι μέλη του Δ.Σ. ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.

3. Στην αίτηση συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο επιστημονικής διασύνδεσης της Μ.Η.Ν., όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης.

Άρθρο 10
Επιτροπή ελέγχου Μ.Η.Ν.

Αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών Μ.Η.Ν. (αυτοτελών ή μη) είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 4 του Π.Δ. 247/1991.

Έργο της επιτροπής είναι:

α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο.

β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους.

γ. Η εισήγηση για την οριστική παύση λειτουργίας του φορέα, εφόσον αυτός δεν λειτουργεί ή έπαψε να λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης.

Άρθρο 11
Προσωπικό και ελάχιστο ωράριο λειτουργίας

Σε κάθε Μ.Η.Ν. ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος ένας ιατρός της ειδικότητας της Μονάδας και αναφέρεται στη βεβαίωση λειτουργίας. Πέραν του επιστημονικά υπεύθυνου, υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και άλλοι ιατροί ιδίας ειδικότητας με αυτή της μονάδας.

Στο νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να υπάρχει ένας (1) προϊστάμενος Νοσηλευτής πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Βοηθητικό προσωπικό κατά περίπτωση (γραμματέας, καθαρίστρια-ής, φροντιστής κ.λπ.), τηρουμένου του νομίμου ωραρίου εργασίας.

Οι Μ.Η.Ν. δύνανται να λειτουργούν από τις 7.00πμ έως τις 21.00μμ.

Άρθρο 12
Διαδικασία παραπομπής στη Μ.Η.Ν.

Στη Μ.Η.Ν. παραπέμπεται κάθε ασθενής ο οποίος κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού του χρήζει αντίστοιχης διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής αντιμετώπισης για την οποία δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο απαραίτητος προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών, μπορεί να γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις της Μ.Η.Ν., είτε σε εγκαταστάσεις άλλης μονάδας υγείας σε ιατρικά εύλογο χρονικό διάστημα πριν την επέμβαση.

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών, υποχρεούνται να αποστέλλουν στον Υπουργό Υγείας αντίγραφα των χορηγηθησομένων βεβαιώσεων λειτουργίας Μ.Η.Ν. με δική τους ευθύνη εντός ενός (1) μηνός από τη χορήγησή τους.

Όσοι φορείς λειτουργούσαν έως τώρα με άδεια λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις άρθρου 35 του Ν.4025/2011 και τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001 οφείλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση της παρούσης, προκειμένου να μετατραπούν σε Μ.Η.Ν ή να συστεγαστούν με ΜΗΝ να αναθεωρήσουν τις άδειες λειτουργίας τους. Οι άδειες στην περίπτωση αυτή εκδίδονται από την αρχή που εξέδωσε την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας και με την χρήση κτιρίου ίδια με αυτή της υφιστάμενης άδειας. Κατά τα λοιπά για την έκδοση των αδειών αυτών εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης αλλά και του Π.Δ. 84/2001 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

(ΠΗΓΗ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *