Ιατρικός Σύλλογος Έβρου. Εξώδικη δήλωση-πρόσκληση- διαμαρτυρία κατά του ΟΠΑΔ

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολης, οδός Σ. Οικονόμου 4., όπως νομίμως εκπροσωπείται
ΚΑΤΑ
Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μακεδονίας αρ. 8,  όπως νομίμως εκπροσωπείται
Κοινοποιούμενη: Υ.Π.Α.Δ. Αλεξανδρούπολης
————————————–
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του Β.Δ. 11-10/7-11-1957 σκοπός των Ιατρικών Συλλόγων είναι μεταξύ άλλων η εναρμόνιση και προστασία των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών τους καθώς και η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και κανονισμών που αφορούν στα δικαιώματα των ιατρών.
Όπως γνωρίζετε, η πλειονότητα των μελών του Συλλόγου μας έχει συνάψει με τον ΟΠΑΔ  σύμβαση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, στον όρο 5 της οποίας αναφέρεται «ο Ο.ΠΑ.Δ. καταβάλει στο συμβαλλόμενο ιατρό τη νόμιμη αμοιβή που καθορίζεται από το Δημόσιο για κάθε επίσκεψη ή ιατρική πράξη». Όμως, παρά το γεγονός ότι οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιατροί/μέλη μας εκπληρώνουν πλήρως όλες τις συμβατικές τους  υποχρεώσεις, ο Ο.Π.Α.Δ., παράνομα και αντισυμβατικά  δεν εκπληρώνει την ΜΟΝΑΔΙΚΗ του συμβατική υποχρέωση, δηλαδή συστηματικά  αρνείται ή καθυστερεί την καταβολή προς τους συμβεβλημένους ιατρούς των νόμιμων αμοιβών/δεδουλευμένων για ιατρικές πράξεις μηνών, που έχουν ήδη αυτοί πραγματοποιήσει στα πλαίσια της σύμβασης τους για την παροχή υπηρεσιών τους στους ασφαλισμένους σας.
Ήδη η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, διά της υπ’ αριθ. 5/08.09.2011 απόφασης, αποφάσισε την αναστολή των συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από 01.10.2011 έως την πλήρη εξόφληση των δεδουλευμένων των ιατρών μελών του, με προοπτική καταγγελίας των συμβάσεων, εφόσον ληφθεί στο μέλλον τέτοια απόφαση διά των αρμοδίων οργάνων του. Η απόφαση δε της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη μας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3418/2005.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας
Σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ να προβείτε σε άμεση εξόφληση των οφειλομένων μέχρι σήμερα ιατρικών αμοιβών από τον ΟΠΑΔ προς τους ιατρούς.
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι από 01.10.2011 οι ιατροί – μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΟΠΑΔ θα αναστείλουν την εκτέλεση αυτής, όπως έχουν δικαίωμα να πράξουν, θα εξακολουθήσουν δε να δέχονται τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Α.Δ. στα ιατρεία τους εισπράττοντας τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές του Ο.Π.Α.Δ. και χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να παραδώσει την παρούσα κατά του ΟΠΑΔ, οδός Μακεδονίας αρ. 8, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επίδοσης αυτής.

Για το Εξωδίκως Δηλών Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Έβρου .

Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης Βάρναλης                              Ανδρέας Παπανδρούδης

One thought to “Ιατρικός Σύλλογος Έβρου. Εξώδικη δήλωση-πρόσκληση- διαμαρτυρία κατά του ΟΠΑΔ”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *