Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟO ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΗΕΓΓΥΗΣ, ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ME

ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Αντώνιο Ζαμπέλα (Καθηγητής

Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει για διάστημα ενός (1) μηνός (με δυνατότητα

ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε τρία (3) άτομα με συνολικό προϋπολογισθέν

ποσό 1.333,00 Ευρώ το άτομο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων),

με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ή με ιδιωτικό συμφωνητικό όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι έξοδα διαμονής καλύπτονται μόνο ανά περιπτώσεις, καθώς και ότι η εργασία

εκτελείται εκτός γραφείου και χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου. Επιπλέον, οι ιατροί κινητής

μονάδας που θα επιλεγούν θα λάβουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά

σεμινάρια.

11201-Ιατροί ΚΜ                  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.