ΥΥΚΑ. Ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών

ΥΥΚΑ1ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1α του Π.Δ.131/87

2. Του άρθρου 11 παρ. 22 του ν.2889/01

3. Του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 2920/01

4. Του άρθρου 45 παρ. 2 ν. 3205/03

5. Του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3329/05

6. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.3868/10

7. Του άρθρου 56 του ν. 3918/2-3-2011

8. Του άρθρου 66 παρ. 40 & 42 του ν. 3984/27-6-11

9. Το Π.Δ. 85 ΦΕΚ 141Α/ 21-6-12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & υφυπουργών»

10. Την Υ10α/Γ.Π. 114191/17-9-10 (ΦΕΚ 1579/28-9-10 Τεύχος Β’)

11. τα άρθρα 20 & 21 του 4213/9-12-13

12. τα άρθρα 22 (παρ. 4) & 38 του ν. 4238/17-2-14 (ΦΕΚ 38Α)

13. Τις ανάγκες κάλυψης ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών

θέσεων.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

15. Τις εισηγήσεις των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών

16. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2/10430/ΔΠΓΚ έγγραφο του ΓΛΚ

17. Το υπ΄αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/40/2844/10-3-14 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την έγκριση πρόσληψης επικουρικών ιατρών.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάρτηση με πίνακες θέσεων για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.

19η προκηρυξη                    κλικ εδω

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.