Νέα πρόσκληση, για υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας

Παναρκαδικό ΝοσοκομειοΟ Διοικητής του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», κ. Νικόλαος Κων/ Χρόνης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2889/2001, όπως συμπληρώθηκαν

με το άρθρο 2, παρ. 20 του Ν. 3204/2003 και αντικαταστάθηκαν με την παρ.3

του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-2010 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του εδ. 14 της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 ” Εθνικό

Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ

81/Τ.Α72005).

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007.

4. Την υπ’ αριθμ. 932/27-05-2011 Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,

σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ο κ. Μπούρας Αντώνιος Δ/ντής

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, ως Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας του

Νοσοκομείου μας.

5. Την υπ’ αριθ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 76354/12.08.2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας

(ΦΕΚ 399/20-08-2013 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων

Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

6. Το γεγονός ότι στις 27.05.2014 έληξε η θητεία του κ. Μπούρα Αντωνίου, από

την θέση του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ

Την υπ’ αριθμ. 7789/28.04.2014 όμοιά της, η οποία έλαβε τον ΑΔΑ: ΒΙ09469Η2Π-

ΞΗΕ, λόγω μη ορθότητας της επισυναφθείσας σε αυτήν Κατάστασης των

εχόντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία Ιατρών

και ΚΑΛΕΙ

τους κ.κ. Διευθυντές Προϊστάμενους Τμημάτων/Κλινικών ή Εργαστηρίων ή

Μονάδων, που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Κατάσταση και έχουν τις

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ469Η2Π-ΞΥ3

προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον

ισχύοντα οργανισμό του Νοσοκομείου, εφ’ όσον ενδιαφέρονται για την

τοποθέτηση τους στη θέση του Διευθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας, να υποβάλλουν

στο Γραφείο Διοικητή αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πλήρες βιογραφικό

σημείωμα ( το δεύτερο αφορά υποψηφίους που υποβάλλουν για πρώτη φορά

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με την παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ),

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και

συγκεκριμένα από 03.06.2014 έως και 12.06.2014. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του

Νοσοκομείου θα καταρτίσει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με

τα κριτήρια του εδαφ. 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2889/2001, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο υποβάλλει προς τον Διοικητή του

Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής θα διαβιβάσει τον πίνακα αξιολόγησης μαζί με εισήγηση του

προς το Δ.Σ. της 6ης Υ.Πε., το οποίο θα ορίσει έναν από τους τρεις (3) πρώτους του

πίνακα ως Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας με τριετή

θητεία, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά εγγραφής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Την 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Γραφείο Διοικητή

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 24 & Υπάτης 1

Τ.Κ. 26441 – ΠΑΤΡΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Διοικητή

2. Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσία

3. Επιστημονικό Συμβούλιο

4. Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας

5. Υποδ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας

6. Τμήμα Προσωπικού

7. Πίνακες Ανακοινώσεων

Ο Διοικητής

του Γ.Π.Ν. Τρίπολης

«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ469Η2Π-ΞΥ3

Πίνακας Αποδεκτών :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. και ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (πρώην «Ψ.Ν.Τ.»)

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΑΓΡΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Αναισθησιολογικό Τμήμα

2. ΚΑΖΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Β΄ Μαιευτικό – Γυναικολογικό

Τμήμα

3. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Α΄ Ορθοπεδικό

Τμήμα

4. ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Α΄ Χειρουργικό Τμήμα

5. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ – ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, Συντονίστρια Δ/ντρια στο

Οφθαλμολογικό Τμήμα

6. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Ω.Ρ.Λ. Τμήμα

7. ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Β΄ Χειρουργικού

Τμήματος

8. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Β΄ Ορθοπεδικό

Τμήμα

9. ΦΑΧΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧΗΜ, Δ/ντής στο Παιδοχειρουργικού Τμήματος

10. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δ/ντής στο Ουρολογικό Τμήμα

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΑΓΓΕΛΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Δ/ντρια στο Β΄ Παθολογικού Τμήματος

2. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Ογκολογικό Τμήμα

3. ΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Καρδιολογικό Τμήμα

4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Δ/ντρια στη Μονάδας Πρόωρων

5. ΓΚΙΓΙΩΜ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΙΣΕΛ – ΜΑΡΙ, Δ/ντρια στη ΜΕΘ

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στη Νευρολογική

Κλινική

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΒΑΡΑΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Δ/ντής στο Παθολογοανατομικού Τμήματος

2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Μικροβιολογικού Τμήματος

3. ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Ακτινοδιαγνωστικού

Τμήματος

4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣ, Δ/ντρια στο Αιματολογικού Τμήματος

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ, Δ/ντρια στο Τμήματος Αιμοδοσίας

 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

1. ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Συντονιστής Δ/ντής στο Τμήμα Χρονίων

Πασχόντων [απουσιάζει με μακροχρόνια άδεια άνευ αποδοχών(από 31.01.2013

έως 31.01.2015)]

2. ΛΑΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ/ντρια στο Τμήμα Γ΄ Οξέων Περιστατικών

3. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Δ/ντρια στο Τμήμα Δ΄ Οξέων Περιστατικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Βγια υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας κλικ εδωd

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.