Επιστολή ΙΣ Πατρών προς Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων

πατραΗ συλλογή εξουσιοδοτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ιατρούς της περιοχής ευθύνης μας για τη συλλογική διαπραγμάτευση της νέας σύμβασης, των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών (Ι.Ε.Ε.), κλπ έχει ήδη υπερβεί το 60-70% του συνόλου των εργαστηριακών γιατρών της περιοχής.

Κατά την άποψη του νομικού συμβούλου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στους ιατρούς, συνοδευόμενα από πίνακες υπολογισμού ποσών επιστροφής βάσει rebate και claw-back, αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις (διαπιστωτικές) και όχι απλά πληροφοριακά έγγραφα.

Επομένως πρέπει να προσφύγουν κατ’ αυτών οι αποδέκτες τους οι ενδιαφερόμενοι ιατροί.

Η προθεσμία είναι 60ήμερη και, ενόψει του ότι το πρώτο έγγραφο φέρει (rebate) ημερομηνία 29-10-2013, η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί το αργότερο ως τις 28-12-2013, ενώ, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση των επιστροφών, πρέπει να ασκηθεί και ατομική αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης σε δεύτερο χρόνο.

Η προτεινόμενη διαδικασία έχει ως εξής:

Όι ενδιαφερόμενοι θα απευθυνθούν στο δικό τους νομικό σύμβουλο, αφού πρώτα πρωτοκολλήσουν αίτημά τους προς τον Ιατρικό Σύλλογο (μέχρι τις 20/12/2013) να τεθεί η προσφυγή τους υπό την αιγίδα του Συλλόγου. Στο δικηγόρο τους θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν την εκτύπωση του σημειώματος του clawback και του rebate. Ο νομικός αγώνας βαραίνει ατομικά τον κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Έχει διαβιβαστεί αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ ώστε να τεθεί η νομική διαδικασία προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά του rebate, claw back και του καθεστώτος των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι η διαδικασία των Ι.Ε.Ε. είναι έωλη νομικά και διοικητικά. Παρά την απόφαση υπ’αριθμόν 134/10-9-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με τις «Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (Ι.Ε.Ε) για την υλοποίηση της παρ. 6 του άρθρου 100 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)», και την ανάθεση ελέγχου σε τρείς Ι.Ε.Ε, διαπιστώνεται σωρεία νομικών και διοικητικών κενών στην υλοποίηση αυτού του μέτρου:

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ η Δ/ση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν έχει αρμοδιότητα «σύστασης ειδικής ομάδας έργου» ώστε να υποστηριχθεί το προσωπικό των Ι.Ε.Ε. Άλλωστε αρμόδιες κατά τον νόμο (Ν.3984/ΦΕΚ 150Α/27-06-11) για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή όλων των εξόδων των υφιστάμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ. Νομιμοποιούνται λοιπόν οι Προϊστάμενοι να επικυρώνουν χωρίς αντίστοιχο έλεγχο, τη διαδικασία έργου που θα έχει ανατεθεί στις Ι.Ε.Ε. χωρίς σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και της αντίστοιχης υπευθυνότητας;

 

Προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το εάν θα εγκριθούν τα νομικά και διοικητικά κενά στη διαδικασία (αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Προϊστάμενους των ΠΕ.ΔΙ., ασαφές πλαίσιο πρόσβασης των Ι.Ε.Ε. στα φυσικά παραστατικά, αοριστία των όρων ελέγχου των Ι.Ε.Ε., έλλειψη καθορισμού δευτεροβάθμιου οργάνου για τις ενστάσεις, κλπ) από τον Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Τέλος, οι ίδιοι οι Προϊστάμενοι των ΠΕ.ΔΙ. αντιδρούν και επιφυλάσσονται για την υπογραφή τους σε αυτήν την παράτυπη διαδικασία.

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχοντας απευθύνει σχετικό ερώτημα προς την τοπική ΠΕ.ΔΙ. έχει λάβει θετική απάντηση για τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της πλήρους εκκαθάρισης των λογαριασμών των υφιστάμενων οφειλών του Οργανισμού και επομένως έχει αιτηθεί εξαίρεση από το μέτρο των Ι.Ε.Ε. Προτείνεται στους Ιατρικούς Συλλόγους που έχουν παρόμοια δυνατότητα να αιτηθούν επίσης εξαίρεση από το καθεστώς των Ι.Ε.Ε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                    Γεώργιος Σκρουμπής

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.