Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου. Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ένταξη των Κ. Α. Φ. Κ. Α στο Ε. Σ. Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης – Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων και άλλες διατάξεις»

Στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία, ως Πολιτεία παρεμβαίνουμε στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασυγκροτώντας το υπάρχον σύστημα και εντάσσουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Κ.Α.Φ.Κ.Α.), προκειμένου το Ε.Σ.Υ να αποκτήσει Φροντίδα Υγείας 4ου Βαθμού, δηλαδή τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης.

Στο χώρο των αμιγώς προνοιακών δομών, προχωρούμε σε εξοικονόμηση ανθρωπίνου δυναμικού και οικονομικών πόρων συνενώνοντας τις μονάδες κοινωνικής αλληλεγγύης κάτω από ενιαία διοίκηση (ενιαία διοικητική και οικονομική υπηρεσία, ενιαίες προμήθειες, δικτυακή λειτουργία). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εξοικονόμηση δυνάμεων.

Μοναδικοί γνώμονες της προσπάθειας μας είναι η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους συμπολίτες μας, η δυνατότητα καλύτερης προσέγγισης σύγχρονων ασθενειών (Αλτσχάιμερ, αυτισμός, άνοια) και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση στα κρίσιμα ζητήματα της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η τήρηση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων. Ο αριθμός των υφιστάμενων 94 ξεχωριστών μονάδων κοινωνικής φροντίδας σε όλη τη χώρα, μειώνεται σε λιγότερο από το μισό ύστερα από τις διοικητικές συνενώσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας στόχος διπλός: α) η δημιουργία σύγχρονου συστήματος αποκατάστασης σε όλη την επικράτεια, με ενιαία δομή και φιλοσοφία και με εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας διαγνωστικών – θεραπευτικών τεχνικών και νέων τεχνολογιών και β) η επίτευξη περισσότερο αποτελεσματικής οικονομίας κλίμακας, με την μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και πόρων, την παροχή ταχύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες , χωρίς την αύξηση του κόστους αυτών.

Ως σήμερα, η ύπαρξη πολλών μικρών και αδύναμων μονάδων κοινωνικής φροντίδας δημιούργησε μεγάλο αριθμό προβλημάτων στην παροχή κοινωνικής προστασίας και αύξησε το κόστος χωρίς όφελος για τους πολίτες που απευθύνονται στο εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Με την ενσωμάτωση των Κ.Α.Φ.Κ.Α. και των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ στο Ε.Σ.Υ, οδηγούμαστε τόσο σε μείωση του κόστους λειτουργίας, όσο και σε αύξηση εσόδων για το Ε.Σ.Υ με την επίτευξη πληρωμών από τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας

Ακόμη, με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρούμε ορισμένες στοχευμένες τομές που βελτιώνουν κακώς κείμενα και στρεβλώσεις ετών στο χώρο της Υγείας, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του αναβαθμισμένου Ε.Σ.Υ. Οι κυριότερες από αυτές είναι ότι:

Εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη λειτουργία των ιατρείων υπαίθρου. Με το προηγούμενο σύστημα, κάθε φορά που η θέση αγροτικού γιατρού επαναπροκηρυσσόταν, έμενε κενή μέχρι την έλευση του επόμενου γιατρού. Πολύ συχνά, αυτό διαρκούσε μήνες προκαλώντας μεγάλα προβλήματα, ή και αφήνοντας ακάλυπτους τους πληθυσμούς αυτών των περιοχών. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση της υπηρέτησης του προηγούμενου γιατρού μέχρι την άφιξη του επόμενου, για διάστημα έως και 12 μήνες, καθώς και  δυνατότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης από άλλο γιατρό.

Διευθετούμε οριστικά την «τεχνητή» πλήρωση θέσεων ιατρών που συνέβαινε κατ’ εξακολούθηση στα νοσοκομεία της περιφέρειας. Θεσπίζουμε όρο σύμφωνα με τον οποίο γιατροί που κρίνονται διοριστέοι σε θέση του Ε.Σ.Υ για την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον και οι οποίοι δεν αποδέχονται το διορισμό τους, καθώς και γιατροί που παραιτούνται από τη θέση τους πριν τη συμπλήρωση 2 ετών, χάνουν το δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για νέα θέση πριν την παρέλευση 5 ετών. Έτσι, δίνουμε κίνητρο σε όσους συνειδητά επιλέγουν έναν τόπο για να εργαστούν και να ζήσουν και αντικίνητρο σε όσους θεωρούν δικαίωμά τους να καθυστερούν το σύστημα επί έτη αφήνοντας ανενεργές τις θέσεις, στις οποίες δεν είχαν σκοπό  ποτέ να υπηρετήσουν.

Θεσμοθετούμε τη συμμετοχή των γιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων. Για να αποφύγουμε κενά ειδικοτήτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως της περιφέρειας, προβλέπουμε τη δυνατότητα συνεργασίας των νοσοκομείων με τους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά την απογευματινή λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα ενισχύσει οικονομικά τις μονάδες του Ε.Σ.Υ.

Δημιουργούμε σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις μονάδες υγείας για την παρακολούθηση της απαρέγκλιτης εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους, ιδίως σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο.

Εντάσσουμε το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο στο Ε.Σ.Υ. με το νόμο 3984/2011, συνενώνοντάς τα, πράξη για την οποία χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που τα διέπει.

Επιτρέπουμε στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς που προσφέρουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία Ε.Σ.Υ. να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο με την προϋπόθεση της ισότιμης συμμετοχής τους, τόσο στην ολοήμερη λειτουργία, όσο και στις εφημερίες.

Θεσπίζουμε την αξιοκρατική επιλογή Συντονιστών Διευθυντών σε κλινικές – μονάδες – εργαστήρια που συνενώνονται και τον επιστημονικό σχεδιασμό – οργάνωση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ.

Τέλος, εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για δύο ζητήματα του ιδιωτικού τομέα υγείας :

Θεσμοθετούμε την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (one-day clinics). Συμπληρώνουμε έτσι ένα νομοθετικό κενό, καθώς η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που δεν είχε σχετική θεσμοθέτηση με αποτέλεσμα οι ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας να λειτουργούν εκτός πλαισίου. Επίσης, προβλέπεται και η δυνατότητα συνεργασίας των μονάδων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αλλάζουμε τη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών  φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που έως σήμερα γινόταν από τις πρώην Νομαρχίες και νυν Αντιπεριφέρειες, μεταφέροντας την αρμοδιότητα στους κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους.

κλίκ εδώ για την δημόσια διαβούλευση

 

 

 

 

aitiologiki_foreis_yyka 18-9-11

sxedio_nomou_foreis_yyka 18-9-11

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *