Υπηρεσία υπαίθρου γιά γιατρούς. Κατάθεση τροπολογίας στήν βουλή

αγρ΄ιατρΕπί του τρίτου άρθρου της τροπολογίας: Η παρούσα διάταξη προτείνεται, μετά από συνεργασία με τη Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. και λαμβάνοντας υπόψη τα από 23 & 24/9/2013 υπηρεσιακά της σημειώματα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους κάλυψης ιατρείων υπαίθρου, που μέχρι σήμερα είτε παραμένουν κενά, είτε δεν καλύπτονται από τους ιατρούς, λόγω αναστολής περί εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πληρότητα όλων των ιατρείων θα επιφέρει την άμεση και καλύτερη παροχή υπηρεσιών των υπηρετούντων ιατρών προς τον πληθυσμό των συγκεκριμένων περιοχών.

Επιπροσθέτως προτείνεται, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους και συνεχούς κάλυψης των ιατρείων υπαίθρου στις άγονες και στις νησιωτικές περιοχές, που μέχρι σήμερα είτε παραμένουν κενά, λόγω αδυναμίας κάλυψής τους, επειδή δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης, ή δε δύναται να παραταθεί η θητεία του υπηρετούντος ιατρού πέραν των δώδεκα μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ή δεν καλύπτονται από ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξαιτίας δυσεπίλυτων μέχρι σήμερα λειτουργικών προβλημάτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη θα υπάρξει συνεχής και άμεση πληρότητα όλων των ιατρείων αυτών των περιοχών από ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, λόγω της πρακτικής ευελιξίας στην προκήρυξη των κενών θέσεων και της επίλυσης των δυσλειτουργικών προβλημάτων. Αποτέλεσμα όλων η άμεση, συνεχής και καλύτερη παροχή υπηρεσιών των υπηρετούντων ιατρών προς τον πληθυσμό των συγκεκριμένων περιοχών.

Αρθρο 3

1 .Στη παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ 3366/55 ( ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπληρώνεται εδάφιο δ), ως εξής :

« Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής απ’’ αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας».

Η ισχύς της παραπάνω διάταξης αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και καταλαμβάνει τους ιατρούς, που θα αποφοιτήσουν με την έναρξη ισχύος του νόμου.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«6. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις, που δεν καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές, ή άγονες και προβληματικές σύμφωνα με το Π.Δ 131/87 (ΦΕΚ 73 Α), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην οποίαν προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόμενη στην αριθ. 18757/11 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 311 Β) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσμάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.

Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντο ιατρό, μπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου ιατρού μετά από εισήγηση του Νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας, ή το Περιφερειακό Ιατρείο, ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

Η παράταση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει δε μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες και λήγει με την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό , που επιλέγεται με βάση την επόμενη προκήρυξη».

Επιπλέον, στις άγονες και προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73 Α’), στις νησιωτικές περιοχές και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αν η θέση , που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, μπορεί να παραταθεί η θητεία του ιατρού, που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και πέραν των δώδεκα μηνών και μέχρι να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης, μπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα η θητεία του υπηρετούντος, με παράταση, ιατρού σε άλλο Περιφερειακό Ιατρείο, ή Πολυδύναμο Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Κέντρου Υγείας, που έχει παραμείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη, έμειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη της κενής θέσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι καλύπτουν θέσεις σε άγονες και νησιωτικές περιοχές θα υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας, ή σε Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Πολυδύναμο Ιατρείο της ευθύνης του, που έχουν διοριστεί και θα επιτρέπεται η μετακίνησή τους σε άλλα Περιφερειακά Ιατρεία, ή σε Πολυδύναμα Ιατρεία της ευθύνης του, μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που υπάγονται.

διαδικασια και τοποθετηση Α.Ι.

One thought to “Υπηρεσία υπαίθρου γιά γιατρούς. Κατάθεση τροπολογίας στήν βουλή”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.