Τα κριτήρια για την εργασιακή εφεδρεία

Το πολυσυζητημένο Προεδρικό Διάταγμα, για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, απέστειλε σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την παράκληση εξέτασής του κατά προτεραιότητα, ως επείγον.
Σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, οι φορείς, εφόσον χαρακτηρίσουν προσωπικό ως πλεονάζον, συντάσσουν και αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθώς και τα στοιχεία υπηρεσιακών μεταβολών. Επιπλέον, προσκομίζονται στο ΑΣΕΠ από τους ενδιαφερόμενους τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλούνται (όπως τίτλους σπουδών).
Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΑΣΕΠ κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό και συντάσσει ανά φορέα πίνακα κατάταξης κατά κατηγορία και ειδικότητα. Η κατάταξη γίνεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τυπικά προσόντα, την εμπειρία, τον χρόνο εργασίας στον φορέα, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες), ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με αναπηρία, τους έχοντες σύζυγο ή την επιμέλεια παιδιών με αναπηρία, καθώς και για τους συζύγους που έχουν χαρακτηριστεί και οι δύο ως πλεονάζοντες.
Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ ενοποιεί τους πίνακες των φορέων δύο φορές το χρόνο. Εξαιρετικά, για το πρώτο έτος η ενοποίηση γίνεται κάθε τρίμηνο. Από τον ενοποιημένο πίνακα και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, με βάση τη σειρά κατάταξης θα γίνεται η μεταφορά του προσωπικού σε θέση τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα σε ποσοστό 10% των ετήσιων προσλήψεων, καθώς και σε θέσεις εποχιακού προσωπικού έως ποσοστό 30% των θέσεων που προκηρύσσονται. Για την επιλογή σε θέση μερικής απασχόλησης οι κατατασσόμενοι στον πίνακα έχουν απόλυτη προτεραιότητα.
Κριτήρια Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού
Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινές υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του υπουργού Οικονομικών, του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο υπουργού και των άλλων συναρμόδιων υπουργών. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς συνεπάγεται τη διαγραφή του ενδιαφερόμενου από τον ανωτέρω πίνακα.

Όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για απασχόληση ορισμένου χρόνου, οι θέσεις που αναλογούν στο ποσοστό 30% επί του συνόλου των εκάστοτε θέσεων που προκηρύσσονται για την απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό που έχει ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού.

Η διαδικασία επιλογής του ανωτέρω προσωπικού είναι η ακόλουθη:

Ο οικείος φορέας αποστέλλει στο ΑΣΕΠ ανακοίνωση στην οποία περιλαμβάνονται:

• Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προς πρόσληψη προσωπικού

• Τα απαιτούμενα προσόντα

• Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
• Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις
• Ο υπολογισμός του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων και η κατανομή αυτού μεταξύ των κλάδων-ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον Ενοποιημένο Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις του ποσοστού 30% από το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους τις θέσεις αυτές και κατέχουν τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=92745&catID=11

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *