Εγκύκλιος Μητσοτάκη. Οδηγίες για τη διαθεσιμότητα 1.641 υπαλλήλων στην Υγεία

δΔΥΕγκύκλιο με τις οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των 1.641 υπαλλήλων των φορέων του υπουργείου Υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω της κατάργησης θέσεων, εξέδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επισημαίνεται, οι ανωτέρω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού -Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11/9/2013), δηλαδή μέχρι και τις 25/9/2013, αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησής τους.

 

Επίσης, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων (και όσα τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

 

Σημειώνεται δε ότι η μετάταξη των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που έχουν ορισθεί, ενώ δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Επίσης, στην εγκύκλιο καταγράφονται οι διαδικασίες για τα πρόσθετα ειδικά κριτήρια επιλογής προσωπικού φορέων εποπτείας υπουργείου Υγείας, πλην ιατρικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας στο πλαίσιο της κινητικότητας.

 

Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και είναι αποσπασμένοι ή είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4172/2013 και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική/προσωποπαγή θέση.

 

Ο ρόλος του ΑΣΕΠ θα είναι καθοριστικός ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς αυτό προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων, καταρτίζει πίνακα βαθμολογικής κατάταξης και στέλνει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου εντός 15 ημερών να εκδοθεί ο πίνακας διάθεσης των υπαλλήλων.

 

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο «οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων-προσόντων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων. Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης.

 

Επίσης, σημειώνεται ότι με την απόφαση μετάταξης καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στον φορέα υποδοχής. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στον φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίστηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου και ανακαλείται η σχετική πράξη μετάταξης από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι τρίτεκνοι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μετατάσσονται ή μεταφέρονται κατά προτεραιότητα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους ετησίως, ανέρχεται σε ποσό έως και 45.000 ευρώ.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.