Προκήρυξη (64) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, για εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Μ.Ε.Ν.) Νεογνών

ΥΥΚΑ1 (3)‘ Εχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/26-7-1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, β) του άρθρου 20 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες Διατάξεις».

γ) του άρθρου 84 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»

 1. Τις διατάξεις:

α) του Π. Δ/γματος 63/2005 (ΦΕΚ 92/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και τα Κυβερνητικά Όργανα» β) του Π. Δ/γματος 95/2000 (φεκ 76/10-3-2000, Τ.Β. ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

 1. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ (3-4)/ΓΠ.οικ. 139649 (ΦΕΚ 1765/10-11-2007 τ. Β’) Υ.Α. μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
 2. Τις κενές θέσεις των Νοσοκομείων
 3. ΦΕΚ 3515/31-12-2012
 4. ΦΕΚ 3499/31-12-2012
 5. ΦΕΚ 3486/31-12-2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις ιατρών, ειδικευμένων για εξειδίκευση στην Εντατική θεραπεία που παρέχεται από τις ΜΕΟ και MEN των Νοσοκομείων, όπως φαίνεται στον πίνακα :

1)            Γ.Ν.Α.       «Κοργιαλένειο Μπενάκειο μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

2)               Γ.Ν.Π.Α  Η Αγ. Σοφία-Παίδων Πεντέλης (πρώην Αγ. Σοφία) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

3)                 Γ.Ν.Π.Α.               «Αγ. Κυριάκού» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

4)             Γ.Ν.Α.       «Γ.Γεννήματος» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

5)                 Γ.Θ.Ν.Κ.               «Αγ. Ανάργυροι» δύο (2) κενές θέση στην Μ.Ε.Θ.

6)             Γ.Ν.Α.       Ευαγγελισμός—Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική (πρώην Ευαγγελισμός) έξι (6) κενές θέσει στην Μ.Ε.Θ.

7)                Γ.Ν.Ν.Ι. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων (πρώην Κωνσταντοπούλειο) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

8)         ΓΝΑ             «Λαϊκό» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

9)          ΓΝΑ            ΚΑΤ-Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (πρώην ΚΑΤ) τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

10)         ΓΝΑ            Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ (πρώην Σισμανόγλειο) δύο (2) κενές στην Μ.Ε.Θ.

11)         ΓΝΑ           «Ιπποκράτειο» τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

12)             Γ.Ν.Ν.    Αγ. Παντελεήμων- ΓΝΔΑ Αγ. Βαρβάρα (πρώην Αγ. Παντελεήμων) δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

13)         ΠΓΝ           «Αττικόν» δύο (2 ) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

14)         ΓΝΠ           «Τζάνειο» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

15)             Ε.Α.Ν.     «Μεταξά» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

16)         ΓΝΕ            «Θριάσιο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

18)             Γ.Ν.Θ.    «Γ. Παπανικολάου» μία (1) κενή θέση στην Α Μ.Ε.Θ.

19)             Γ.Ν.Θ.    «Παπαγεωργίου» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

20)             Γ.Ν.Θ.    Γ.Γεννηματάς- Ο Αγ. Δημήτριος (πρώην Γ.Γεννηματάς) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

21)             Γ.Ν.Θ.    Γ.Γεννηματάς- Ο Αγ. Δημήτριος (πρώην Αγ. Δημήτριος) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

22)             Γ.Ν.Θ.    «Αγ. Παύλος» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

23)             Γ.Ν.Θ.    «Ιπποκράτειο» μία(1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ. Παίδων

24)              Α.Ν.Θ.   «Θεαγένειο» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

25)                 Π.Γ.Ν.Θ.             «ΑΧΕΠΑ» τρεις (3) κενές θέσεις στην Α Μ.Ε.Θ.

26)             Π.Γ.Ν.     Έβρου (πρώην ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης) τρεις (3) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

27)          ΠΓΝ           Πατρών τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

28)          ΠΓΝ           Ηρακλείου- ΓΝ Βενιζέλειο (πρώην ΓΝΗ Β.Πανάνειο) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

29)         ΠΓΝ           Λάρισας-ΓΝ Λάρισας (πρώην ΠΓΝ Λάρισας) δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Θ.

30)         ΠΓΝ           Λάρισας-ΓΝ Λάρισας (πρώην ΓΝ Λάρισας) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

31)         251             ΓΝ Αεροπορίας μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Θ.

32)            ΓΝΠΑ      «Αγ. Κυριάκού» δύο (2) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν.

33)             Γ.Ν.Α.    Ε. Βενιζέλου -Αλεξάνδρας (πρώην Αλεξάνδρας) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

34)             Γ.Ν.Α.     Ε. Βενιζέλου -Αλεξάνδρας (πρώην Ε. Βενιζέλου) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

35)             Γ.Ν.Θ.    «Παπαγεωργίου» μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

36)              Π.Γ.Ν.   Ιωαννίνων μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

37)         Γ.Ν.           Πατρών (πρώην ΓΝΠ Αγ. Ανδρέας) τρεις (3) κενές θέσεις στην Μ.Ε.Ν

38)  ΠΓΝ Ηρακλείου- ΓΝ Βενιζέλειο (πρώην ΓΝΗ Β.Πανάνειο) μία (1) κενή θέση στην Μ.Ε.Ν.

ο διορισμός των ειδικευομένων ιατρών προς εξειδίκευση, επί διετή συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση στις Μονάδες των παραπάνω Νοσοκομείων, θα γίνει με επιλογή μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις (3) Διευθυντές των Μ.Ε.Ν. και Μ.Ε.Θ. της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή της πλησιέστερης με αυτή του Νοσοκομείου , στο οποίο επιθυμεί να εξειδικευθεί ο ενδιαφερόμενος ιατρός.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, από 17/4/2013 έως και τις 1/5/2013 , στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Τα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

(οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν όσα Νοσοκομεία θέλουν αρκεί να υπάρχουν ξεχωριστές αιτήσεις και δικαιολογητικά για κάθε Ν/μειο)

 1. α. Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία επικυρωμένη για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας μέλος της Ε.Ε.

β. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρική σχολή χώρας εκτός Ε.Ε. και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ.

 1. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας :

α. Για Μ.Ε.Θ. όλων των Νοσοκομείων πλην των παιδιατρικών : Παθολογία ή Καρδιολογία ή Χειρουργική ή Πνευμονολογία ή Αναισθησιολογία. β. Για Μ.Ε.Θ. Παιδιατρικών Νοσοκομείων : Παιδιατρική ή Παιδοχειρουργική. Επίσης ιατροί με ειδικότητα των Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων μόνον εφόσον έχουν εργασθεί μετά τη

λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18 μηνών στις ειδικότητες αυτές σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία.

γ. Για Μ.Ε.Ν. Νεογνών : Παιδιατρική

 1. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής.
  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυν. ταυτότητα ή άλλου εγγράφου, δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και δεν θα κατέχει άλλη

δημόσια ή ιδιωτική θέση.

‘ Εδρα της Επιτροπής για τη συνέντευξη ορίζεται :

– για τα Νοσοκομεία πλην αυτών της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

– για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης: το Γ.Π.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Η απόφαση – προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί με ευθύνη του Υπουργείου (Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. – Τμ. Α’) στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» http://et.diavgeia.gov.gr.

Επίσης αποστέλλεται για δημοσίευση στα δελτία του Π.Ι.Σ. και στα δελτία των οικείων ιατρικών Συλλόγων , όπου εδρεύει το κάθε Νοσοκομείο

Α. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων Αθήνας , Ιωαννίνων , Πάτρας , Κρήτης ,Λάρισας θα λάβει χώρα στις 21/5/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών – Ισόγειο).

Β. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων Αθήνας , Πάτρας ,Ιωαννίνων , Κρήτης θα λάβει χώρα στις 21/5/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Αίθουσα Τελετών – Ισόγειο).

Γ. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 23/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στο Γραφείο της Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Δ. Η Συνέντευξη για την Εντατικολογία Νεογνών των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης θα λάβει χώρα στις 23/5/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Γραφείο της Μ.Ε.Θ του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Γραφ. Υπουργού
 2. Γραφ. Γ. Γραμματέα
 3. Γραφ. Γεν. Δ/ντριας Υγείας
 4. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. Τμήμα Α

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *