Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο διαβούλευσης της ποιότητας των εργαστηρίων

Προς τον
Πρόεδρο του Π.Ι.Σ.
Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντους
106 75 ΑΘΗΝΑ
Κε Πρόεδρε
Σας κοινοποιούμε τις θέσεις και προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για το σχέδιο διαβούλευσης της ποιότητας των εργαστηρίων, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στο επίσημο site του ΕΟΠΥΥ.
Κατόπιν της κατωτέρω ανάλυσης που σας διαβιβάζεται, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε ποιες οι θέσεις και οι απόψεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κρίνει ατελέσφορη και ακατάλληλη την επιχειρούμενη διαβούλευση του σχεδίου ποιότητας των εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ, διότι :
1. Δεν προκύπτει απολύτως καμία επιστημονική αλλά μόνο εμπορική
παραμετροποίηση λειτουργίας, που ελάχιστα προσδίδει στην παρεχόμενη ποιότητα
υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους. Η κατάταξη των Διαγνωστικών
Εργαστηρίων με βάση τα αστέρια αφορά όρους κατηγοριοποίησης εμπορικών
επιχειρήσεων και όχι ιατρείων, παραπέμπουν αποκλειστικά σε όρους marketing,
και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν χώρους περίθαλψης και άσκησης της
ιατρικής επιστήμης.
2. Εισάγει την υποβάθμιση του ρόλου των ιατρικών σχολών και των επιστημονικών
εταιρειών που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του ιατρού, και           του ρόλου της
εκάστοτε εποπτεύουσας αρχής (ΕΕΑΕ, Ιατρικοί Σύλλογοι, Περιφέρειες Νομαρχιών)
όσον αφορά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ενός εργαστηρίου, αφού μέσω
ΕΟΠΥΥ τίθενται αμφιλεγόμενα κριτήρια και όρια στην ελεύθερη εξάσκηση του
ιατρικού επαγγέλματος. Άλλωστε με σαφήνεια η κείμενη νομοθεσία ορίζει με το
άρθρο 34 του Ν4025, ότι απαραίτητη είναι η ύπαρξη εσωτερικού και εξωτερικού
ποιοτικού ελέγχου για το μέσο εργαστήριο και μία απλή πιστοποίηση της ποιότηταςπου διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις προς τρίτους και όχι το μέσο εργαστήριο.
3. Η εφαρμογή των νομοθετημένων επιστημονικών κριτηρίων που διασφαλίζουν
τους όρους ποιότητας είναι κάτι το αποδεκτό και απόλυτα επιθυμητό. Τα κριτήρια
αυτά είναι: Εξωτερικός Ποιοτικός έλεγχος, εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος,
εκπαίδευση προσωπικού στον χειρισμό οργάνων και παρασκευαστικών εργασιών,
χρώσεις, φυγοκεντρήσεις, σήμανση και διαχωρισμό δειγμάτων, αποστείρωση
κ.λ.π., διαχείριση αποβλήτων, ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας, τήρηση κανόνων
ακτινοπροστασίας υπό την εποπτεία της ΕΕΑΕ, προστασία της υγείας των
εργαζομένων, φυσική παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου ή του αντικαταστάτη
του ιατρού της αντίστοιχης ειδικότητας, μόνου αρμόδιου για την έγκριση,
αξιολόγηση, υπογραφή των αποτελεσμάτων και μόνου αρμόδιου να συμβουλεύσει
και να κατευθύνει τον ασθενή περαιτέρω.
4. Αντιθέτως, η θέσπιση κριτηρίων ποιότητας με τελικό σκοπό τη δημιουργία δομών
ΠΦΥ με διαφορετική ταχύτητα, με άκρως υποκειμενικά κριτήρια και ανεδαφικές
διαδικασίες χωρίς συγκεκριμένο στόχο και όφελος εκ μέρους του οργανισμού, απλά
φωτογραφίζει κάποιες επιχειρήσεις αποκλείοντας κάποιες άλλες από την αγορά
εργασίας, ανοίγοντας δίαυλο για αθέμιτες πρακτικές με ευθύνη της πολιτείας και της
διοίκησης του κρατικού μονοπωλίου του ΕΟΠΥΥ. Κατά την επιστημονική πρακτική,
ένα εργαστήριο ή τηρεί ή δεν τηρεί τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας
λειτουργίας και προφανώς δεν υπάρχει η έννοια της μερικής τήρησης των
απαραίτητων προϋποθέσεων και άρα η κατάταξη του σε εργαστήριο «χαμηλής» ή
«μέτριας» ποιότητας !!
5. Το σχέδιο διαβούλευσης δεν αναφέρει πουθενά ότι επιστημονικά υπεύθυνος για το
εργαστήριο βιοπαθολογίας είναι εξειδικευμένος βιοπαθολόγος, παρά αναφέρει
αόριστα ότι υπάρχει τεκμηριωμένη γραπτή διαδικασία εγκεκριμένη από το αρμόδιο
στέλεχος και από εκπρόσωπο της Διοίκησης (??). Αυτό καθιστά κατάφωρη
παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας.
6. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία η διασύνδεση της κατηγοριοποίησης των
εργαστηρίων με τις εκπτώσεις από την τιμή του κρατικού τιμολογίου. Ερωτηματικό
προκαλεί με τι είδους κατηγορία θα επιθυμεί ο ΕΟΠΥΥ να συνεργάζεται με την πιο
φθηνή ποιοτικά ή με την ακριβότερη;
7. Το σχέδιο καθιστά απαγορευτική την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων
εργαστηριακών ιατρών με εκχώρηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε
μεγαλο-επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως της αλλοδαπής, με κυριότερη συνέπεια
τη μεγιστοποίηση των ελλειμμάτων του οργανισμού λόγω της αναμενόμενης
εκτόξευσης της υπερσυνταγογράφησης, ως μοναδικού μέσου για την αντιρρόπηση
των δαπανών που θα προκύψουν.
8. Δεν γίνεται καμία μνεία για την ισότιμη εφαρμογή σε όλους τους παρόχους του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Ερωτηματικό τίθεται όσον αφορά τις πρακτικές
εφαρμογής αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ Δημόσιου / ιδιωτικού τομέα με α. τη
θέσπιση συμμετοχής του ασφαλισμένου μόνο στον ιδιωτικό τομέα, β. αποζημίωση
ιδιωτικού τομέα με τιμές πολύ χαμηλότερες του δημοσίου (τιμές αναφοράς) και γ.
θέσπιση κριτηρίων ποιότητας αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα και όχι όπως είναι
αυτονόητο και στο δημόσιο τομέα.
9. Η πάγια τακτική της συρρίκνωσης των αποζημιώσεων των ιδιωτικών ιατρικών
υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, που αποτελούν μικρή ποσοστιαία αναλογία
(5%) του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, δρα εις βάρους της αξιοπιστίας και του
ποιοτικού ελέγχου των διενεργούμενων εξετάσεων αλλά και της ποιότητας παροχής  Διεκδικούμε από τον ΕΟΠΥΥ κατά εφαρμογή των συμβατικών του υποχρεώσεων:
I. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών των «πρώην»
ασφαλιστικών ταμείων και των χρεών του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου
και του 10% της τελικής εκκαθάρισης. Έγκαιρη αποπληρωμή των
υποχρεώσεων του οργανισμού εντός 45 ημερών. Ισότιμη και δίκαιη
αποπληρωμή των παρόχων ανά μήνα.
II. Υπογραφή των συμβάσεων του οργανισμού με τους παρόχους.
III. Απόσυρση της υπ’ αριθ. πρωτ. 49976/5-12-2012 απόφασης του ΕΟΠΥΥ περί
ασφαλιστικής τιμής, ως ασύμφορη για τη λειτουργία των εργαστηρίων με
όρους ποιότητας.
IV. Ισότιμη εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων με επιστημονικούς όρους της κείμενης
νομοθεσίας και ισότητα όρων του κανονισμού παροχών, σε όλους τους
παρόχους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
V. Εφαρμογή των μέτρων και των ελεγκτικών μηχανισμών που αναστέλλουν την
υπερσυνταγογράφηση.
VI. Ασφαλές, άρτιο τεχνολογικά και επιστημονικά ενήμερο σύστημα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.
VII. Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και σχεδιασμού εκτέλεσης
προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ για το 2013 και συνεχής ενημέρωση για την πορεία
των πληρωμών ανά κωδικό παρόχου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *