ΙΣΑ. Καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών @ (factoring) σε βάρος των μελών μας Ιατρών και ιατρικών εταιριών

Προς   τους

Υπουργό Οικονομικών

Υπουργό  Ανάπτυξης

Υπουργό Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Κοινοποίηση: ΜΜΕ

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

Α.Π. 33141

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θέτουμε επειγόντως υπ’ όψη σας το εξής σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο έχει δημιουργήσει η καταχρηστική συμπεριφορά Τραπεζών και (θυγατρικών τους) εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) σε βάρος των μελών μας Ιατρών και ιατρικών εταιριών:

Οι Ιατροί μέλη μας και οι ιατρικές εταιρίες, επειδή, ως γνωστόν, δεν εξοφλούνται εμπροθέσμως από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ήδη τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να επιβιώσουν επαγγελματικά, έχουν αναγκασθεί να καταφύγουν στη χρηματοδότηση των εργασιών τους από τις Τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες factoring. Οι τελευταίες αυτές, προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, απαιτούν και επιτυγχάνουν την εκχώρηση προς αυτές των εκ τιμολογίων απαιτήσεων των Ιατρών και των ιατρικών εταιριών κατά των Ασφαλιστικών Ταμείων που προέρχονται από παρασχεθείσες ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους ασθενείς. Αλλά, μετά τις εκχωρήσεις, μόνη πλέον δικαιούμενη να επιδιώξει δικαστικώς την αναγνώριση ή/και την επιδίκασή τους είναι η Τράπεζα ή η εταιρία factoring, ως εκδοχέας των εν λόγω απαιτήσεων, ενώ τα μέλη μας (Ιατροί) και οι ιατρικές εταιρίες έχουν αποξενωθεί από τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις και δεν νομιμοποιούνται ενεργητικά να ασκήσουν αγωγές ή διαταγές πληρωμής για τη διεκδίκησή τους, ούτε καν πλαγιαστικά.

Ενόψει τούτων, οι Τράπεζες και οι εταιρίες factoring έχουν εκ του νόμου υποχρέωση και γενικό καθήκον αφ’ ενός να διαφυλάσσουν τις ενοχικές απαιτήσεις των εκχωρητών, ούτως ώστε να μην επέλθει μερική ή ολική απόσβεση ή, έστω, αποδυνάμωσή τους και αφ’ ετέρου να μην καθυστερούν υπαιτίως την είσπραξή τους, προκειμένου να προβαίνουν και στην αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού των εκχωρητών με το προϊόν των συγκεκριμένων εισπράξεων (κεφάλαιο + τόκοι υπερημερίας).

Όπως όμως πληροφορούμεθα, οι ως άνω Τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρίες factoring απέχουν πλήρως και συστηματικά από οποιαδήποτε ενέργεια κατατείνουσα στην εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω εκχωρηθεισών απαιτήσεων, καίτοι αυτές έχουν προ πολλού (εντός 60 ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003, καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές (άρα και τοκοφόρες). Ως εκ τούτου δε, ούτε και σε πίστωση των λογαριασμών των μελών μας και των ιατρικών εταιριών με τις εντεύθεν εισπράξεις από τις απαιτήσεις αυτές προβαίνουν.

Αντ’ αυτού, προβαίνουν – συνεχώς και ανά μήνα – σε καταλογισμούς τόκων (και τόκων επί των τόκων) που προκύπτουν από τις χρηματοδοτικές συμβάσεις τους με τα μέλη μας και με τις ιατρικές εταιρίες, προκαλώντας τους έτσι, σταδιακά, οικονομική ασφυξία, αφού τις μεν απαιτήσεις τους κατά των Ταμείων κρατούν δεσμευμένες και ανείσπρακτες, τις δε δικές τους απαιτήσεις (κατά των μελών μας και κατά των ιατρικών εταιριών) διεκδικούν μέχρις εξαντλήσεως.

Στο πλαίσιο μάλιστα των σκοπών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του B.Δ. της 11 Οκτωβρίου/7 Νοεμβρίου 1957 (ΦEK A΄/225) «Σχετικά με την τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων περί Iατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939», ο ΙΣΑ ήδη ήρθε σε επικοινωνία με μία εκ των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), προσφερόμενος μάλιστα να αναλάβει ο ίδιος, δια της Νομικής του Υπηρεσίας, τη διεκδίκηση των οφειλομένων στους συμβεβλημένους Ιατρούς μέλη του. Υπήρξε όμως ραθυμία ακόμη και σε αυτό. Έτσι, ενώ ο ΙΣΑ έστερξε να συνδράμει, αν και δεν είχε προς τούτο καμία νομική υποχρέωση, η πρωτοβουλία του έπεσε στο κενό.

Επειδή, μετά ταύτα, η συμπεριφορά των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) παρίσταται ως όλως παράνομη και καταχρηστική.

Επειδή, όπως αντιλαμβάνεσθε, περαιτέρω σοβαρότατη συνέπεια της ακατανόητης και, πάντως, αδικαιολόγητης αυτής συμπεριφοράς θα είναι η επαγγελματική εξόντωση του ιατρικού κόσμου, με πρόδηλες τις εντεύθεν συνέπειες σε βάρος και της δημόσιας Υγείας.

Για τους λόγους αυτούς, έχοντας εκ του Καταστατικού μας το δικαίωμα και την υποχρέωση να μεριμνούμε για τη διατήρηση της επιστημονικής και ηθικής ικανότητας του ιατρικού σώματος να εξυπηρετήσει με προθυμία και αυταπάρνηση τη δημόσια υγιεινή και τους ασθενείς, καθώς και η εναρμόνιση των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών μας, με σκοπό την εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος του λαού και του Kράτους,

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την όλως αντισυναλλακτική πρακτική αυτή των Τραπεζών και των θυγατρικών τους επιχειρήσεων factoring σε βάρος του ιατρικού κόσμου, που σήμερα καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ξεπεράσει τα κρίσιμα οικονομικά προβλήματα που του έχει δημιουργήσει η παρατεινόμενη μη πληρωμή του από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία (για προηγούμενα έτη),

Και σας καλούμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία και τα κατάλληλα μέτρα για την εξυγίανση και την εξομάλυνση της αγοράς αυτής, υπενθυμίζοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή οι φορείς χρηματοδότησης, οι οποίοι διαρκώς και κατ’ αποκλειστικότητα ενισχύονται και πριμοδοτούνται από το Κράτος αλλά και τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς Στήριξης, έχουν νομικό και κοινωνικό καθήκον να συνδράμουν τους πιστούχους πελάτες τους, να επικουρούν τους Έλληνες πολίτες στον δύσκολο αγώνα επιβίωσης που σήμερα διεξάγουν και, προεχόντως, να στηρίζουν τον ευαίσθητο χώρο της δημόσιας Υγείας, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Τούτο δε, πολλώ μάλλον, όταν, παρά το γεγονός ότι είχαν και έχουν εκ του νόμου υποχρέωση και γενικό καθήκον αφ’ ενός να διαφυλάσσουν τις ενοχικές απαιτήσεις των εκχωρητών και αφ’ ετέρου να μην καθυστερούν υπαιτίως την είσπραξή τους, εντούτοις μέχρι σήμερα αδράνησαν.

Εν αναμονή,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                              ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *