Εξαίρεση ένταξης Τομέων Υγείας στον ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου μας με απόφασή του της 26.4.2012 αποφάσισε την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παρ, 4 του Ν.4075/2012, που παρέχει τη δυνατότητα σε Τομείς Υγείας του να εξαιρούνται της ένταξής του στον ΕΟΠΥΥ. Στα πλαίσια της απόφασής του αυτής κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των ασφαλισμένων, όπως αποφασίσουν περί της εντάξεως ή μη. Ήδη στο σύνολο τους σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν αποφασίσει την εξαίρεσή τους από την ένταξη και εκκρεμεί η σύνταξη σχετικής αναλογιστικής μελέτης, ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση μέχρι 31,12.2012.
Τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτές καθώς και ερμηνευτική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων έχουμε υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε λάβει αρνητική απάντηση. Επιπροσθέτως δεν έχει εκδοθεί καμία Υπουργική Απόφαση ή Εγκύκλιος αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού, της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.
Με Βάση τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίασή του της 31/5/2012 οαόφωνα αποφάσισε ττιν συνέκση tnc λειτουργίας των Τομέων Υγείας του Ταιιείου uac m το ήδη υπάργον καθεστώς και την παρογή των υπηρεσιών προα τους ασφαλισιιένους μας Κατόπιν τούτων καλείσθε να συνεχίσετε να παρέχετε κανονικά τις υπηρεσίες σας προς τους ασΦαλισιιένους.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Της υττ’ αριθ. 183/31-5-2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Αθήνα, σήμερα 31 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, σε συνεδρίαση στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22)
Στην ανωτέρω συνεδρίαση, παραστάθηκαν οι ακόλουθοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ,    ..
ΜΕΛΗ:
ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΔΕ Μηχανικών ως Αντιπρόεδρος Α’,
ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών ως Αντιπρόεδρος Β\ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ’, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κυβερνητικός Επίτροπος,
ΔΕΣΠΟΣ ΖΗΣΗΣ, Ειδικός Επιστήμονας για τα οικονομικά,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και ΕΔΕ, ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ-ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών,
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών,
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκπρόσωπος των συνταξιούχων,
ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ ΣΟΦΙΑ, Προϊστάμενη Τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α.,
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΜΕΔΕ,
ΛΥΜΠΕΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των υπαλλήλων του ΕΤΑΑ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΒΛΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Τερζή Μαρία, Γενική Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης, Κουτσόλαμπρος Ανδρέας, Αναπληρωτής Δ/ντής Νομικών Υποθέσεων, Ρηγάτος Θεοφάνης, Δ/ντής Υγειονομικού, Δραγούτα Ιωάννα, Δ/ντρια Διοικητικού, Στελλάκη Καλλιόπη, Δ/ντρια Επιθεώρησης, Καραγιαννάκης Κων/νος, Δ/ντής Οικονομικού, Σολδάτος Ευστάθιος, Δ/ντής Συντάξεων και Πρόνοιας ΤΣΑΥ, Στάμου Αφροδίτη, Δ/ντρια Ασφάλισης ΤΑΝ, Κούρκουλος Κων/νος, Δ/ντής Οικονομικών ΤΑΝ, Λαψάτη Αντωνία, Δ/ντρια Οικονομικών ΤΣΑΥ, Οικονόμου Αρετή, Δ/ντρια Συντάξεων ΤΣΜΕΔΕ, Τζαγκαράκη Αιμιλία, Αναπλ. Προϊσταμένη Λογιστηρίου ΤΠΕΔΕ.
Στην παραπάνω συνεδρίαση δεν παραστάθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως τα τακτικά μέλη; ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος της ΔΕ Υγειονομικών ως Αντιπρόεδρος Β\ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΔΕ Νομικών ως Αντιπρόεδρος Γ’, ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Εκπρόσωπος των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, (αντί αυτών παραστάθηκαν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους), ΒΑΒΕΤΣΗΣ ΗΑΙΑΣ, Προϊστάμενος Τμήματος της Γ.Γ.Κ.Α., (δεν παραστάθηκε ούτε ο νόμιμος αναπληρωτής του). Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε νόμιμη σύνθεση και απαρτία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνδυασμό με τις υπ’αριθ, Φ 10060/24750/1952/29.9.2008 και 10060/26718/1643/28.12.2011) αποφάσεις της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση.
2,        Εντέλλεται τις αρμόδιες Υπηρεσίες να ενημερώσουν προς τούτο τους επιστημονικούς συλλόγους, τους φορείς των συνταξιούχων και λοιπές οργανώσεις των ασφαλισμένων μας, τους παρόχους υγείας και όλους τους συνεργαζόμενους με το ΕΤΑΑ φορείς και επαγγελματίες καθώς επίσης να διαβιβάσει την απόφαση αυτή στα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
3.        Εντέλλεται τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων όπως προσβάλλει άμεσα με κάθε ένδικο μέσο ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου οποιαδήποτε Πράξη της Διοίκησης ή άλλης Αρχής ή οποιουδήποτε Νομικού ή Φυσικού Προσώπου έρχεται σε αντίθεση με την ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση είναι άμεσης επικύρωσης.-
Ε,Τ.Α.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *