Στο στόχαστρο των φοροελέγχων οι ασφάλειες, τα νοσήλια και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία

Στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τον φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα τεκμήρια διαβίωσης τις τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές μπαίνουν και στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρίες , τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ετσι και οι παραπάνω επιχειρήσεις και φορείς καλούνται να δώσουν αναλυτικά στοιχεία για τους πελάτες τους οι συναλλασσόμενους ως εξής:

Υποχρεώσεις των ιδιωτικών θεραπευτηρίων

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ένδειξη έμμισθου (1) ή συνεργαζόμενου (2) ιατρού,

γ) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

δ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD /10)/ ιατρικών πράξεων.

Υποχρεώσεις των δημοσίων θεραπευτηρίων και κλινικών των Ταμείων ασφάλισης

Τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των Ταμείων ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ΑΦΜ συνεργαζόμενου (μη έμμισθου) ιατρού που εκτέλεσε την πράξη,

β) ημερομηνία εκτελεσθείσης πράξης,

γ) κωδικό πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων – Διαγνώσεων (ICD /10)/ ιατρικών πράξεων.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης

1. Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου που προβλέπεται από την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου,

β) Αριθμός συμβολαίου,

γ) Ποσό ασφαλίστρων που κατέβαλε ο υπόχρεος,

δ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης.

Υποχρεώσεις Ταμείων ασφάλισης

1. Τα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών, σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές τους εισφορές σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές τους εισφορές, εφόσον τα Ταμεία έχουν συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994.

2. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα:

α) ΑΦΜ υπόχρεου ασφαλισμένου,

β) Ποσό εισφορών που κατέβαλε ο υπόχρεος ή ο εργοδότης του υπέρ αυτού,

γ) Ημερολογιακό έτος είσπραξης,

δ) ΑΜΚΑ υπόχρεου ασφαλισμένου.

http://www.asfalisinet.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *