Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας. Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Έχει ιδιαίτερη σημασία αρχικά να κατανοήσουμε τον τρόπο πληρωμής των γιατρών των επιμέρους ταμείων που συνενώθηκαν με τον ΕΟΠΥΥ.
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλήρωνε με αντιμισθία, ο ΟΑΕΕ με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων που είχε επιλέξει κάθε γιατρό (capitation), ο ΟΠΑΔ πλήρωνε την επίσκεψη και ιατρική πράξη, δηλαδή ανά μονάδα παρεχόμενης υπηρεσίας, ενώ ο ΟΓΑ δεν πλήρωνε γιατρούς.
Επίσης ο ΕΟΠΥΥ, μετά την ίδρυσή του με τον Ν. 3918/2011 και ως καθολικός διάδοχος των παραπάνω ταμείων, κληρονόμησε φυσικά και όλα τα χρέη τους, άρα και των γιατρών. Την μερίδα δε του λέοντος στα χρέη είχε ο ΟΠΑΔ, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης απ’ τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που άλλαξε μεν στα χαρτιά με τον παραπάνω νόμο, στην πραγματικότητα όμως δεν επηρεάστηκαν τα χρέη του, γιατί απλά αυτά προϋπήρχαν.
Ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κληρονόμησε επίσης ολόκληρο τον διοικητικό μηχανισμό, που διεκπεραιώνει τις δαπάνες, απ’ τον ΟΠΑΔ. Δηλαδή τις 60 πρώην ΥΠΑΔ με όλους τους υπαλλήλους, τα γραφεία, τα κτίρια και τον εξοπλισμό. Υποδομές που διεκπεραιώνουν όλες τις δαπάνες για τον ΕΟΠΥΥ, εκτός των φαρμακευτικών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, που προέβλεψε και ο νομοθέτης, ο ΕΟΠΥΥ, μέσω των πρώην ΥΠΑΔ, είχε την απόλυτη ετοιμότητα να διεκπεραιώνει παρελθούσες και τρέχουσες δαπάνες του, χωρίς καμιά διακοπή, άρα και των παλιών οφειλών προς τους γιατρούς.
Η ετοιμότητα αυτή πιστοποιείται και τεκμηριώνεται από τα παρακάτω αυταπόδεικτα πραγματικά γεγονότα:
1.    Οι υπάλληλοι των πρώην ΥΠΑΔ είναι πλήρως κατηρτισμένοι στην διεκπεραίωση αυτού του είδους των δαπανών (αμοιβές γιατρών κατά επίσκεψη και πράξη).
2.    Η κάθε πρώην ΥΠΑΔ διαθέτει πλήρη εξοπλισμό, αλλά και το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο διεκπεραίωνε τις δαπάνες του ΟΠΑΔ και
3.    Όλες οι παρελθούσες και τρέχουσες οφειλές προς τους γιατρούς είναι καταχωρημένες στο σύστημα, εκκαθαρισμένες και έτοιμες προς ενταλματοποίηση-πληρωμή.
Κατανοώντας όλα τα παραπάνω, διερωτόμαστε λοιπόν εύλογα από πού απορρέει αυτή η αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να πληρώσει τους παρόχους υγείας (πλην φαρμακοποιών);
Για να δώσουμε απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε δύο άλλες δραστηριότητες που κληρονόμησε ο ΕΟΠΥΥ και δεν παρουσιάζουν απολύτως κανένα πρόβλημα αδυναμίας συνέχισης του έργου τους.
1.    ΚΜΕΣ (Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών) : για να συνεχίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του,  ώστε να πληρώνονται οι φαρμακοποιοί, ο ΕΟΠΥΥ το χρηματοδοτεί με κατεπείγουσα διαπραγμάτευση (απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 20-02-2012: 950.000€ πλέον ΦΠΑ για 6 μήνες).
2.    Τηλεφωνικό ραντεβού (184): χρηματοδότηση κατά τον ίδιο τρόπο (απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 20-2-2012: 10.956.897€ πλέον ΦΠΑ για 154 μέρες και απόφαση Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 02-04-2102: 4.207.428€ πλέον ΦΠΑ για 60 μέρες). Είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ φροντίζει να υιοθετήσει  τις δυο αυτές υπηρεσίες και κατ’ επέκταση  να τις χρηματοδοτήσει για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Το ίδιο φυσικά θα έπρεπε να κάνει και με το Πληροφοριακό Σύστημα, ώστε κι αυτή η υπηρεσία να συνεχίσει χωρίς διακοπή, την διεκπεραίωση των δαπανών (εδώ είναι το «ζουμί» της υπόθεσης).
Αντί αυτού όμως, ο ΕΟΠΥΥ, για λόγους που θα πρέπει να εξηγήσουν στους γιατρούς και όχι μόνο ο κ. Βουδούρης, Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, κ. Λοβέρδος, επέλεξε να ξεκινήσει μία αβέβαιη και επισφαλή διαδικασία επιλογής συστημάτων, τα οποία ούτε έτοιμα ήταν, ούτε δοκιμασμένα, ούτε εγκαταστημένα. Προφανώς αυτά να ανήκουν σε κάποιον «ιδιαίτερο» προμηθευτή.
Επειδή κυρίαρχο στοιχείο του άρθρου μας είναι η τεκμηρίωση των όσων γράφουμε, παραθέτουμε δύο λόγους που αποδεικνύουν την ανυπαρξία, την αδυναμία και την ανετοιμότητα   του ΕΟΠΥΥ.
1. Συνεχείς ανακοινώσεις κωλυσιεργίας του ΕΟΠΥΥ για έναρξη υπηρεσίας  eΔΑΠΥ, προς υποβολή των φακέλων, ενώ ήδη υπήρχαν όλα τα στοιχεία στις υπηρεσίες και ήταν ήδη καταχωρημένα. Η eΔΑΠΥ, είναι μία υπηρεσία απλά καταχώρησης δαπανών, που όμως λειτουργεί βοηθητικά και όχι κύρια, στηριζόμενη στη λογική ότι ο γιατρός πρέπει να υποβάλλει το φάκελο, σε αντίθεση με την  ηλεκτρονική υποβολή π.χ. της φορολογικής δήλωσης, όπου ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει φάκελο καθ’ όσον αποτελεί ολοκληρωμένη υπηρεσία.
2. Ρωτώντας κάποιος τις πρώην ΥΠΑΔ και νυν περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, αν μπορούν να διεκπεραιώσουν τις  δαπάνες και να πληρώσουν τους γιατρούς, η απάντηση θα είναι καταφατική. Δυστυχώς όμως για μας, έχουν οδηγίες απ’ τον ΕΟΠΥΥ να μην προχωρήσουν σ’ αυτές τις πληρωμές, για τον λόγο ότι θα αλλάξει το πληροφοριακό σύστημα.
Επιπρόσθετα, οι νέες ιατρικές δαπάνες για επισκέψεις από 01-01-2012, παρόλο ότι είναι υποδεκαπλάσιες (π.χ. Ιαν.5.390.000€-Φεβρ.6.540.000€), κι αυτές εξακολουθούν να μην πληρώνονται, ενώ θα μπορούσαν να πληρωθούν άμεσα.
Μελετώντας τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ξεκάθαρα μια ιδιαίτερα μεγάλη υποβάθμιση της ιατρικής δαπάνης και κατ’ επέκταση της παροχής υπηρεσιών μας. Αυτό πιστοποιείται, αν λάβουμε σαν βάση και δείκτη την νοσοκομειακή περίθαλψη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αναλογικά, μετά την ενοποίηση των ταμείων, η ενιαία δαπάνη θα έπρεπε να είναι περίπου 125 εκ. €, αυτή όμως είναι περίπου 84 εκ. €, άρα υφίσταται ένα ποσοστό μείωσης γύρω στο 30%*.
Η αντίστοιχη όμως δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έπρεπε να ήταν αναλογικά περίπου 60 εκ. € μηνιαία και εφαρμόζοντας το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης 30%, περίπου 40 εκ. €. Αντί αυτού όμως, η υποβαλλόμενη δαπάνη είναι 6 εκ. € μόνον περίπου μηνιαία (μείωση 86%), γεγονός που αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός της πολιτικής υγείας του Υπουργείου Υγείας για εξορθολογισμό των δαπανών «πάει περίπατο».
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε αβίαστα πως, τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μαζί με τον Αντιπρόεδρο και τους Συμβούλους του, προφανώς, ή είναι πλανημένοι ή κοροϊδεύουν γιατρούς και ασφαλισμένους.
Δυστυχώς συνεχίζουν να υφίστανται πολλαπλά κέντρα αποφάσεων. Άλλος ο σχεδιασμός του νομοθέτη και άλλες οι υλοποιήσεις των Συμβούλων και της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ. Υπάρχει πολλή μεγάλη αντίφαση. Από την μία πλευρά οι νόμοι και η πραγματικότητα και από την άλλη η βούληση κάποιου προμηθευτή, όπου μέσα από το άβατο του ΙΚΑ και τις ισχυρές επαφές της, προωθεί εκκαθαρίσεις και προσπαθεί να  επεκτείνει και εδραιώσει το άβατο του ΙΚΑ και στον ΕΟΠΥΥ.  Αυτός ήταν και ο λόγος που Σύμβουλος από την πληροφορική του ΙΚΑ μεταφέρθηκε ως αφεντικό (Δ/ντής Πληροφορικής) της πληροφορικής στον ΕΟΠΥΥ. Τον Νοέμβριο του 2011 έγινε εισήγηση από τους Συμβούλους του ΕΟΠΥΥ να υιοθετηθεί σε όλο τον ΕΟΠΥΥ το σύστημα του ΙΚΑ, κάνοντας την αντίφαση πραγματικότητα και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να λειτουργήσει και να διεκπεραιώσει δαπάνες (εκτός των  φαρμάκων).
Συνεπώς υπάρχει μία Διοίκηση η οποία, όπως όλες, δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα και “οφείλει” να ακολουθεί, και το κάνει, τυφλά τις προτάσεις συμβούλων οι οποίοι εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα και συμφωνίες.

Κων/νος Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος Ι.Σ.Λάρισας
Μέλος Δ.Σ. του ΠΙΣ

* Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και η ακρίβεια δεν παίζει κανένα ρόλο στην προκειμένη περίπτωση,  για τον λόγο ότι οι διαφορές που παραθέτουμε είναι της τάξης περίπου του 800%.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *