Με δελτίο τύπου ο ΙΣΑ, αναγνωρίζει de facto την συνταγματικότητα του ν. 3919 και εκχωρεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών για τα οποία υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας.

Posted on Μαρτίου 28, 2012 by ygeiapress

Αθήνα, 21-3-2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Η άποψη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με το τι ισχύει όσον αφορά στις άδειες σκοπιμότητας των εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ειδικότερα αν οι σχετικοί πληθυσμιακοί περιορισμοί ισχύουν ή όχι.

Όπως έχει γίνει δεκτό (πρβλ. σχετ. ΠΕ 27/2012) από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 προκύπτει ότι μετά την εκπνοή της τετράμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 (μετά δηλαδή την 2-7-2011), προθεσμία αποκλειστική,  δεν είναι πλέον ανεκτή από το νομοθέτη η διατήρηση των περιορισμών, στους οποίους αναφέρονται οι περιπτώσεις α΄ έως ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2. Επομένως, διατάξεις της νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν παρόμοιους περιορισμούς σε επαγγελματικές δραστηριότητες, αν και δεν καταργούνται ρητώς με το Ν. 3919/2011, παύουν να ισχύουν βάσει του νόμου αυτού, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα επαγγέλματα, για τα οποία ίσχυαν οι εν λόγω περιορισμοί βάσει προγενέστερων διατάξεων, από τις οποίες αποσκοπήθηκε, όπως ρητώς διαλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση, η «αποκάθαρση» της νομοθεσίας.

Στα κωλύματα αυτά συμπεριλαμβάνονταν και τα πληθυσμιακά κριτήρια για την αδειοδότηση των φορέων παροχής υπηρεσιών ιοντιζουσών ακτινοβολιών τα οποία, εφόσον δεν εκδόθηκε ως προς αυτά, δηλαδή για τη διατήρησή τους, ΠΔ έως 2-7-2012, θα πρέπει να θεωρούνται καταργηθέντα.

 

Για το Δ.Σ. του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                    ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Τι μας έλεγε όμως πριν λίγο καιρό ο κ. Πατούλης ;

Αθήνα 28-12-2011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ι.Σ.Α. κατέθεσε Αίτηση Ακυρώσεως

σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ,Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά και Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδος,

ενάντια στην εγκύκλιο για την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος

Αγαπητέ συνάδελφε, ο  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, και αίτηση αναστολής εκτελέσεως με αίτημα την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως κατά της με Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282/21-12-2011 Εγκυκλίου με θέμα «Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’32)», η οποία εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις και απευθύνεται προς τις Περιφέρειες της Χώρας προς εκτέλεση, ως ανυπόστατης επειδή δεν δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αλλά και αντίθετης στις διατάξεις του ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32), του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ  Α 228), στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3, 5 και 25 του Συντάγματος, αλλά και ως αντίθετης στις αρχές του κράτους δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Τη Τετάρτη 04-01-2012 και ώρα 12 π.μ. προσκαλούνται όλοι οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας  και κλαδικοί φορείς σε κοινή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»  με θέμα τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος , δράσεις και αντιδράσεις ιατρικών φορέων , παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε και για την κοινή κατάθεση της ανάκλησης της εγκυκλίου  αλλά και για συμμετοχή σας στην κοινή συνέντευξη τύπου.

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                       ΓΙΩΡΓ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                        ΕΥΣΤ.ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Τι λέει και ποιος είναι ο νόμος 3919

Νόμος 3919 Άρθρο 2
Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων

1. Οι προβλεπόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων, πέραν εκείνων των επαγγελμάτων για τα οποία διαλαμβάνεται ρύθμιση στο κεφάλαιο Β ́ του παρόντος, καταργούνται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Ως περιορισμοί, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, νοούνται οι εξής:

α) Η ύπαρξη, δυνάμει προβλέψεως νόμου, περιορισμένου αριθμού προσώπων τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελμα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγρα− φικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών ή άλ− λων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του αριθμού τούτου.

β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τού− το, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ’ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ’ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών.

γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγ− γέλματος έξω από ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εντός του οποίου και μόνο είναι αυτή επιτρεπτή.

δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα.

ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δημιουργίας πε− ρισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελματικής δραστη− ριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγό− ρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλματος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισμένη ή ορισμένες εταιρικές μορ− φές ή ο αποκλεισμός της ασκήσεώς του υπό εταιρική μορφή, επιτρεπομένης μόνο της ατομικής ασκήσεως αυτού.

η) Η επιβολή περιορισμών σχετιζομένων με τη συμμε− τοχή στη σύνθεση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, συναπτομένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισμένης επαγγελματικής ιδιότητας.

θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό.

ι) Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία, άλλες συγκε− κριμένες υπηρεσίες.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να αρθούν και άλλοι περιορισμοί πέραν εκείνων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονο− μικών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισμένο επάγγελμα από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ περιορισμού ανα− φερομένου στην παράγραφο 2 ή θεσπιζομένου δυνάμει της παραγράφου 3, ως έχει ή με ηπιότερη μορφή, εάν:

I. Με τον περιορισμό αυτόν επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος και

II. Ο περιορισμός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την εξυπηρέτησή του και, από απόψεως εντάσεως της επεμβάσεως στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς τη σπουδαιότητα του επι− διωκομένου να εξυπηρετηθεί επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, και

III. Ο περιορισμός αυτός δεν εισάγει άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις ανάλογα με την ιθαγένεια ή όσον αφορά τις επιχειρήσεις ανάλογα με την έδρα τους.

Αυτό που λέει ο συγκεκριμένος νόμος είναι η πλήρης και άνευ όρων αντιποίηση του ιατρικού επαγγέματος, είναι ο νόμος που για τον οποίον έγιναν οι καταλλήψεις του υπουργείου Υγείας τον Φεβρουάριο του 2011 και στις οποίες είχε πρωτοστατήσει ο κ. Πατούλης, είναι ο νόμος που ο ίδιος κύριος τον έχει καταγγείλει πολλές φορές και έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα προσφύγει στο ΣτΕ για να τον ακυρώσει, είναι ο νόμος που επιτρέπει στον οποιονδήποτε, άσχετο προς την ιδιότητα του ιατρού, να ανοίγει ιατρείο και να κερδοσκοπεί παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες είναι τέλος ο νόμος που υπαλληλοποιεί άνευ όρων τους ιατρούς και κυρίως βέβαια τους νέους ιατρούς. Είναι δηλαδή ο νόμος που αφαιρεί επαγγελματικά δικαιώματα που οι ιατροί τα είχαν τα τελευταία 150 έτη !!!

Αλλά… πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, έρχεται ο ίδιος άνθρωπος και χωρίς έγκριση από το ΔΣ του ΙΣΑ, σπεύδει, πρώτα από όλους, να τον υλοποιήσει. ΚΡΙΜΑ… τα συμπεράσματα και τα σχόλια δικά σας.

Το ερώτημα που μπαίνει τώρα είναι τι θα πράξουν οι ιατροί, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι υπόλοιποι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και πάνω απ’ όλα το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *