ΠΙΣ. Σχετικά με την μισθοδοσία υπαλλήλων Ιατρικών συλόγων

Απόσπασμα Πρακτικού
της 50nς Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. με 3-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η
Γνωμοδότηση δικηγόρου κ. Γεωργακόπουλου για την υπαγωγή στο Ν.4024/2011
Σήμερα, στις 3-1-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε στα γραφεία του Π.Ι.Σ., Πλουτάρχου 3, μετά από πρόσκληση που εστάλη στα μέλη του Δ.Σ. με το με Α.Π. 2576/30-12-2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. Κατά την Συνεδρίαση αυτή, παρόντες ήταν τα εξής μέλη του Δ.Σ.: Καλοκαιρινός Εμμανουήλ, Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος, Πίνης Σταμάτιος, Ροκαδάκης Γρηγόριος, Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος, Μπασκόζος Ιωάννης, Παπάζογλου Χρήστος, Βασιάδης Αναστάσιος και Πασακιώτου-Μπιντούδη Μαρία ενώ απόντες ήταν τα εξής μέλη του Δ.Σ.: Βλασταράκος Μιχαήλ, Τσούκαλος Ευστάθιος-Ναπολέων, Ζαχαριάς Κωνσταντίνος, Νικολαϊδης Αθανάσιος, Παπαπολυχρονιάδης Κωνσταντίνος και Χρονόπουλος Ιωάννης. Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. απαρτία και άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Εμμ. Καλοκαιρινός, ενημέρωσε τα παρόντα μέλη ότι υπάρχει θέμα μείωσης των μισθών των υπαλλήλων, λόγω ένταξης στο Ενιαίο Βαθμολόγιο (σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4024/2011) Ζητήθηκε γνωμοδότηση από τον δικηγόρο κ. Λ. Γεωργακόπουλο και απεστάλη στον Π.Ι.Σ.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με το υττ’αριθμ.πρωτ.2459/15.12.2011 έγγραφο του ΠΙΣ μας διαβιβάσθηκε το υττ’αριθμ.ττρωτ.04/07.12.2011 έγγραφο του Συλλόγου Προσωπικού Υγειονομικών Συλλόγων Αττικής και ζητείται η γνώμη μας επί του εγγράφου αυτού.
Από την μελέτη του περιεχομένου του ανωτέρω εγγράφου σχηματίσαμε τη γνώμη ότι ο ερώτημα που μας τίθεται είναι εάν δύνανται νομίμως οι Ιατρικοί, Οδοντιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να χορηγήσουν με απόφαση των οργάνων διοικήσεώς τους στο απασχολούμενο από αυτούς προσωπικό ως «προσωπική διαφορά» το ποσό κατά το οποίο θα μειωθούν οι αποδοχές της κατηγορίας αυτής εργαζομένων από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011.
Στην ουσία με το προαναφερόμενο ερώτημα επανέρχεται το ερώτημα που μας είχε υποβληθεί με το υπ’ αριθμ.1287/2010 έγγραφο του ΠΙΣ, για το οποίο συντάξαμε την από 18.06.2010 γνωμοδότησή μας.
Από την μελέτη των διατάξεων του ν. 4024/2011 αλλά και της εισηγητικής έκθεσης που συνόδευσε την ψήφιση του εν λόγω νόμου, στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «πρωταρχικός στόχος είναι η εφαρμογή των αποφάσεων με τις οποίες διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους και ότι «με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια», συνάγεται ότι οι διατάξεις αυτού αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και ειδικότερα του δημοσίου χρέους, στη διαμόρφωση του οποίου δεν συμμετέχουν τα ν.π.δ.δ. σωματειακού χαρακτήρα τα οποία αυτοχρηματοδοτούνται.
Έχοντας ως ερμηνευτική πυξίδα τις ανωτέρω σκέψεις καταλήγουμε στην άποψη που διατυπώσαμε στην προαναφερόμενη γνωμοδότησή μας σχετικά με το ν.3833/2010, ότι δηλαδή οι διατάξεις του ν.4024/2011 δεν περιλαμβάνουν στο ρυθμιστικό τους πεδίο τα ν.π.δ.δ. σωματειακού χαρακτήρα, των οποίων τα έσοδα προέρχονται αποκλειστικά από μη κρατικούς πόρους, όπωςσυμβαίνει πχ με τον ΠΙΣ. Η ερμηνευτική αυτή θέση ενισχύεται και από το γεγονός ότι αν και ο νομοθέτης με τον μεταγενέστερο του ν. 4024/2011 νόμο 4025/2011 και ειδικότερα με το άρθρο 36 τταρ.2 αυτού τροποποίησε την περίπτωση θ του άρθρου 11 παρ.1 του ν.2955/2001, εντούτοις διατήρησε άθικτη την διάταξη της περίπτωσης Η αυτού η οποία ορίζει ότι «οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, που εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύουν σήμερα, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν ίδια περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωμάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, διοικούνται δε δια Συμβουλίου. Για την επίτευξη των σκοπών τους οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ο Π.Ι.Σ. και η Ε.Ο.Ο. μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή».
Ενόψει αυτών δεν τίθεται, κατά την άποψή μας, ζήτημα μειώσεως των αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί σε τέτοιου είδους ν.π.δ.δ.. Σε περίπτωση, όμως, που υπάρξει αντίθετη πρακτική, εκτιμούμε ότι ο σωματειακός χαρακτήρας των εν λόγω ν.π.δ.δ. δεν απαγορεύει την χορήγηση, με απόφαση των οργάνων διοικήσεώς τους, της τυχόν ανωτέρω μείωσης των αποδοχών ως προσωπικής διαφοράς.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Ο γνωμοδοτών δικηγόρος Λάμπρος Χρ. Γεωργακόπουλος Δικηγόρος (AM ΔΣΑ 25632)
Αφού διάβασε στα παρόντα μέλη τη σχετική γνωμοδότηση, εισηγήθηκε την αποδοχή της και πρότεινε εφόσον ο ΠΙΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος , να μην υπάρξει καμία μισθολογική μείωση. Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση και τα μέλη του Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ Να μην προβεί ο Π.Ι.Σ. σε μείωση των αποδοχών των υπαλλήλων του, διατηρώντας τις όποιες διαφορές προκόψουν από την κατάταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο, η οποία είναι υποχρεωτική, ως προσωπική διαφορά, δεχόμενοι τη σχετική γνωμοδότηση.
Το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπάζογλου Χρήστος τόνισε ότι ανεξάρτητα του καθεστώτος που ισχύει, σαν παράταξη είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε μείωση και σε κάθε είδους εφεδρεία.
Επικυρώνεται ως παρακάτω:
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ.
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΑΣΑΚΙΩΤΟΥ – ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας του Π.Ι.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *