ΕΟΠΥΥ. Το ΦΕΚ 3008 για ελεύθερη συνταγογράφηση

ΦΕΚ  3008 ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΆΦΗΣΗ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3008
29 Δεκεμβρίου 2011
43471
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.90380/οικ.32290/4456
Τροποποίηση της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (ΦΕΚ
Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 και 31 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3−11−2011
(ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης.
6. Την αριθ. 52/9η Συνεδρίαση/21.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., αποφασίζουμε:
Στο τέλος του άρθρου 23 της αριθ. Φ.90380/25916/3294/ 3−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Ιατροί του ΕΟΠΥΥ, εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του, φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις που θα εκτε−
λούνται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, μόνον με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.3892/2010 (Α΄ 189) «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», αφού πιστοποιηθούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1.1.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *