ΕΟΠΥΥ. Κοινή υπουργική απόφαση.Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
& ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Ανδρ. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο:210-3368 336
33 68 164
ΦΑΞ : 210-3368.186
Αθήνα, 29/12/2011
Αριθ. Πρωτ: Φ.90380/οικ.32290/4456
ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο
(για δημοσίευση)
ΚΟΙΝ. : ΕΟΠΥΥ
Γραφείο Προέδρου
Κηφισίας 39
151 23, Αθήνα
ΘΕΜΑ : Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους
ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 & 31 του ν. 3918/2011(Α, 31)
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄, 150) “Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις”.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005(Α, 98) «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 110/2011 (Α΄,243) “Διορισμός Αντιπροέδρων
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών”.
5. Τις διατάξεις της αριθμ.Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ Β,2456).
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον Κρατικό
Προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ.
Αποφασίζουμε
Στο τέλος του άρθρου 23 της αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3-11-2011 (ΦΕΚ
Β,2456) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού ΑΔΑ: ΒΟΝ0Λ-Δ3Φ
Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως : «Ιατροί του ΕΟΠΥΥ, εκτός ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Ιατροί μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δύνανται να συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του, φαρμακευτικά σκευάσματα ή παρακλινικές εξετάσεις που θα εκτελούνται αποκλειστικά σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, μόνον με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 3892/2010 (Α΄, 189) «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», αφού πιστοποιηθούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους αυτή με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1/1/2012.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Εσωτερική Διανομή
1) Γραφείο κ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
3) Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Κ.Α.
4) Δ/νση Ασφ. Ασθένειας & Μητρότητας
Τμήματα Α και Β
2
ΑΔΑ: ΒΟΝ0Λ-Δ3Φ

One thought to “ΕΟΠΥΥ. Κοινή υπουργική απόφαση.Παροχή δυνατότητας συνταγογράφησης από μη συμβεβλημένους ιατρούς στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας.”

  1. Πού και πώς θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση γιατρού μη συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ που έχει κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (προηγούμενη σύμβαση με ΟΠΑΔ), για να κατοχυρώσει το δικαίωμα ελεύθερης συνταγογράφησης;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *