Αρχές Ιατρικού Δικαίου  – Ιατρική Ευθύνη

25/6/2006NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3459 – Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

3/9/2008 «ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων.»

4/11/2010 «ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3892 Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων.»

2/3/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.» Νόμος 3918/2011

12/5/2011 «Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης»

30/09/2011 «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς»

18/12/2012 Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

16/12/2011 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» Άρθρο 6

29/12/2011 «Τροποποίηση της αριθ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης. Στο τέλος του άρθρου 23 της (ΦΕΚ Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προστίθεται εδάφιο.»

30/12/2011 «Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων»

1/3/2012«Νέος νόμος για την υγεία 1/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4052»

«Μια πρώτη ανάγνωση του νέου Νόμου.

– Ιατροί και φαρμακοποιοί υποχρεούνται να συνταγογραφούν και να εκτελούν ηλεκτρονικά. Κάθε χειρόγραφη συνταγή ιατρού, θα επιβαρύνει τον συνταγογράφο με κάποιο τίμημα για την ηλεκτρονική καταχώρηση.

– Από 1/4/12 υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής στα Νοσοκομεία.

– Από 1/4/12 υποχρεωτική συνταγογράφηση με δραστική των δέκα πλέον διαδεδομένων φαρμάκων. Θα καθοριστούν με ΥΑ

– Από 1/6/12 υποχρεωτική και καθολική συνταγογράφηση δραστικής.

– Ανεξάρτητα από την συνταγογράφηση του ιατρού, το Κράτος θα αποζημιώνει το φθηνότερο σκεύασμα και ο φαρμακοποιός και ο ασφαλισμένος μπορούν να συμφωνήσουν είτε στην χορήγηση του φθηνότερου, είτε στην χορήγηση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, αλλά με χρέωση της οικονομικής διαφοράς στον ασφαλισμένο.

– Εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης φαρµακευτικών προϊόντων σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic
Therapeutic Chemical classification – ATC) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ) και εισάγεται σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά
θεραπευτική κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) µεταξύ
των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά
φαρµακευτικό προϊόν, οι αποζηµιούµενες από την Κοινωνική Ασφάλιση ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. (Με λίγα λόγια, πιθανά
εισάγονται θεραπευτικά πρωτόκολλα επιλογής φαρμάκων με βάση το ημερήσιο κόστος θεραπείας). Θα γίνει εξειδίκευση με ΥΑ.

– Εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ

1/4/12 – Οίκος Ναύτου

1/5/12 – ΤΑΥΤΕΚΩ

1/6/12 – ΕΤΑΑ

– Συνταγές μόνο με μηνιαία κάλυψη. Εξαιρέσεις στα χρόνια νοσήματα όπου μπορούν να συνταγογραφηθούν δίμηνες και τρίμηνες. Καταργείται η
θεώρηση ηλεκτρονικής συνταγής άνω των 150€, για ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄- Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και
γ) για συνταγές µε αγωγή διάρκειας έως τριών μηνών»

17/1/2012 «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ / ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

19/01/2012 «Συμπλήρωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).»

«Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τις υπηρεσίες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)»

«Συνταγογραφία ιατρών ΕΟΠΥΥ»

4-1-2012 «ΕΟΠΥΥ: λειτουργούν οι παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές»

16/01/2012 «Οδηγίες προς ιατρούς ΕΟΠΥΥ – Ονομαστική κατάσταση ιατρικών επισκέψεων»

16/01/2012 «Δήλωση ιατρού συμβεβλημένου με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ που δεν έχει σχέση εργασίας (μόνιμος-αορίστου χρόνου)»

16/01/2012 «Δήλωση ιατρού για την παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στο ιδιωτικό τους ιατρείο.»

18/01/2012 «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΓΙΑΤΡΟΥΣ»

20/01/2012 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ / ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ »

20/01/2012 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

23/01/2012 «ΠΛΑΦΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

23/1/2012 «Διευκρινήσεις για την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ»

30/01/2012 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ»

30/01/2012 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΔΕ) Ή ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΑΤΡΕΙΩΝ (ΙΠ) ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ »

31/01/2012 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΜΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ»

31/1/2012 «Υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»

01/02/2012 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

03/02/2012 «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»

3/2/2012 «Παρέχονται διευκρινίσεις συνταγογράφησης»

3/2/2012 Ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» με κωδικό MIS 365463 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

06/02/2012 «Αποζημίωση παρακλινικών εξετάσεων»

06/02/2012 «Καταχώρηση ιατρικών επισκέψεων μέσω της εφαρμογής e-diagnosis»

13/02/2012 «Συνταγογράφηση και χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ»

17/2/2012 «Νέος κατάλογος συμβεβλημένων διαγνωστικών Εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων»

17/02/2012 «Διαδικασία πληρωμής γιατρών συνεργαζόμενων με τον ΕΟΠΥΥ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων του Οργανισμού»

21/02/2012 «Νέος κατάλογος συμβεβλημένων διαγνωστικών εργαστηρίων για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων»

21/02/2012 «Σφραγίδες συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών»

24/02/2012 «Διαδικασία υπογραφής σύμβασης Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων (ΙΔΕ) (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή Ιδιωτικών Πολυϊατρείων (ΙΠ) με τον ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων

29/02/2012 «Διαδικασία Προληπτικού ελέγχου ασφαλισμένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ

1/3/2012 «Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του κράτους» Κεφάλαιο Δ, παρ. 1γ! Κεφάλαιο Στ΄. Κεφάλαιο Η, παρ. 1δ έως 1ζ.

1/3/2012 «Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης»

5/3/2012 «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.»

6/3/2012 «Τροποποίηση του με Α.Π. 915/ 31‐1‐2012 Γεν. Εγγράφου σχετικά με την υποβολή μηνιαίων λογαριασμών από τους συμβεβλημένους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας»

7/3/2012 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ»

07/03/2012 «Διευκρινήσεις για τις σφραγίδες των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Γιατρών»

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Πιστοποίηση Ιατρών / Λοιπών Προμηθευτών Υγείας

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Υποβολή eΔΑΠΥ

«Πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων»

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται απο τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. (ΦΕΚ 544/2012)

12/3/2012 Ενημέρωση για τα νέα ποσοστά συμμετοχής

13/3/2012 Συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων  και εδω

13-3-2012 Παράταση Σύμβασης Μίσθωσης έργου

13-3-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

14-3-2012 Έκδοση χειρόγραφων συνταγών για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ – Αναστολή εφαρμογής για τα υποκαταστήματα ΕΟΠΥΥ

15-3-2012 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τα πρωτόκολλα βρίσκονται ΕΔΩ,   και είναι σύνολο 160 για διάφορες ειδικότητες.
Διαδικασία υπογραφής σύμβασης για τη διενέργεια ιατρικών επισκέψεων και εκτέλεση ιατρικών πράξεων με τον ΕΟΠΥΥ
20-3-2012 «Οδηγίες προς ασφ/νους για καταγγελία κατά ιατρών»

28/3/2012 Μειωμένη συμμετοχή στα φαρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ για το 2012

Κανόνες Συνταγογράφησης

 

e-ΔΑΠΥ για ιατρικές πράξεις:

http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY
Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/e-EOPYY
Manual ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.pdf
http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα ΕΟΠΥΥ/Οδηγίες – Manuals/ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΥ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά με: (α) την πιστοποίηση και συνταγογράφηση θεραπόντων ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρικών εταιρειών και ιδιωτικών πολυϊατρείων βάσει του Π.Δ. 84/2001 και (β) υπογραφή και σφραγίδα συνταγών και παραπεμπτικών

Διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα στην ακτινολογία της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας «Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και είναι δεσμευτικά κατά την άσκηση του έργου σας (θεραπευτικού και ελεγκτικού).»