Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4316/24.12.2014 το νομοσχέδιο Βορίδη

 

………..Άρθρο 71
1. Παραμονή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας
Μετά το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του  ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ιατροί του ΕΣΥ με αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
υποχρεωτικής αποχώρησης μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση κατ’
ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται
δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»………..

ΦΕΚ  βοριδη ( Αρ. Φύλλου 270 )     κλικ   εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννη−
τικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις………………………

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 11
Μονιμοποίηση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγρα−
φος 10 ως ακολούθως: «10. Οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών, Επιμελητών Α΄, Β΄και Γ΄, μετά τις 11.3.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3754/2009, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου. Με την ίδια διαδικασία μονιμοποιούνται και οι γενικοί ιατροί με βαθμό Β΄ που διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν μέχρι 31.12.2009.»

«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται
πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α΄ με σκοπό την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου. Οι πρόσθετες αυτές εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό ( 9% ) της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των
τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του μήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφημεριών.
Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.»

Άρθρο 18
Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα που συμπλήρωσαν πέντε (5) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών, μπορούν ύστερα από αίτησή τους και με γνώμη του νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν, καθώς και των αρμόδιων Δ.Υ.Πε. να μετατίθενται διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, σε νοσοκομεία ή Κ.Υ. εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση για τη μετάθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης.»

Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης

Στο τέλος του εδαφίου Β΄ της περίπτωσης α΄της παρ.
5 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης των ορίων
που προβλέπονται ανωτέρω, ο ιατρός καλείται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε
περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης,
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις
σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Ως επανειλημμένη
υπέρβαση ορίζεται η υπέρβαση των ορίων που αναφέ−
ρονται στη σχετική υπουργική απόφαση, σε ποσοστό
άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) αθροιστικά για τρεις
(3) συνεχόμενους μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η αρ−
μόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την υπέρβαση, καλεί
τον ιατρό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις εξηγήσεων. Οι
εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού
εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παρά−
βαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις
δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στους ιατρούς οι
πιο κάτω κυρώσεις, ανάλογα με τη συχνότητα και τη
βαρύτητα της παράβασης:
α. πρόστιμο κυμαινόμενο από πεντακόσια (500) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή
β. προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφη−
ση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μέχρι
δώδεκα (12) μήνες ή
γ. οριστική καταγγελία της σύμβασης σε ιατρούς
συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισμός κάθε
συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους μη συμβεβλη−
μένους ιατρούς.
Επίσης, η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρο−
νται στο παρόν άρθρο, αποτελεί για τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς μονίμους
ή με σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωμα,
για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία.
Τα πρόστιμα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης
που διαπίστωσε την υπέρβαση.
Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός μπορεί να
ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοι−
νοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας,
καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδι−
κοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της
απόφασης επιβολής κυρώσεων μέχρι την έκδοση της
σχετικής απόφασης.

Άρθρο 61
Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πα−
νελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ιδρύεται Ινστιτούτο Επι−
στημονικών Ερευνών, το οποίο διοικείται από Διοικητικό
Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
με τετραετή θητεία.
2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη επιστημο−
νικών θεμάτων που αφορούν ζητήματα υγείας, συνεχι−
ζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας,
επαγγελματικών και ασφαλιστικών ζητημάτων των ια−
τρών.
3. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευ−
νών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και
αποτελείται από εμπειρογνώμονες με ειδικές ιατρικές
γνώσεις, νομικούς, εμπειρογνώμονες επί ασφαλιστικών
θεμάτων και διοικητικό προσωπικό.
4. Στον εσωτερικό κανονισμό που θα καταρτισθεί από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα ρυθμίζονται τα θέ−
ματα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του,
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *