Μπασκόζος Γιάννης. Ζωτικής σημασίας η πρωτοβάθμια υγεία.Το ΙΚΑ, ο δωρεάν γιατρός και η συνταγογράφηση θα τελειώσουν

baskozosΟ γιατρός Γιάννης Μπασκόζος, υπεύθυνος για τα ζητήματα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλά στην «Εποχή» για τα σχέδια της κυβέρνησης να καταργήσει ουσιαστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να την παραχωρήσει στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ποιο το σχέ­διο, τε­λι­κά, της κυ­βέρ­νη­σης και του κ. Γεωρ­γιά­δη;

Την Τε­τάρ­τη στην Επι­τρο­πή Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σεων της Βου­λής, στη συ­ζή­τη­ση για τη λε­γό­με­νη με­ταρ­ρύθ­μι­ση στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγείας (ΠΦΥ), τα πράγ­μα­τα έ­γι­ναν α­κό­μα πιο κα­θα­ρά. Η πε­ρί­φη­μη Επι­τρο­πή α­ξιο­λό­γη­σης, της ο­ποίας το πό­ρι­σμα πα­ρέ­λα­βε ο υ­πουρ­γός χω­ρίς να μας το πα­ρου­σιά­σει πλή­ρως και α­πλώς μας γνω­στο­ποιή­θη­κε, α­πο­φά­σι­σε ό­τι ο Ε­Ο­ΠΥΥ πρέ­πει να γί­νει α­πο­κλει­στι­κά α­γο­ρα­στής υ­πη­ρε­σιών Υγείας. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι δεν θα υ­πάρ­χει δη­μό­σιο σύ­στη­μα πα­ρο­χής, αλ­λά ο Ε­Ο­ΠΥΥ θα εί­ναι έ­νας με­γά­λος α­σφα­λι­στι­κός ορ­γα­νι­σμός, ο ο­ποίος θα α­γο­ρά­ζει υ­πη­ρε­σίες υ­γείας, α­πό ό­που συμ­φέ­ρει το κρά­τος. Δια­λύουν τις δη­μό­σιες δο­μές, κλεί­νουν τα πο­λυϊα­τρεία, ε­ξω­θούν σε έ­ξο­δο τους για­τρούς και τους υ­πό­λοι­πους ερ­γα­ζό­με­νους και ε­τοι­μά­ζο­νται να πα­ρα­δώ­σουν ό­λες τις δο­μές Πρω­το­βάθ­μιας Υγείας στα με­γά­λα ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Πα­ρό­ντες στη δια­βού­λευ­ση ή­ταν και οι εκ­πρό­σω­ποι με­γά­λων δια­γνω­στι­κών κέ­ντρων και ε­πι­χει­ρη­μα­τιών υ­γείας. Εί­χαν το θρά­σος να ε­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σουν ό­τι εί­ναι πιο συμ­φέ­ρον και πιο φθη­νό για το κρά­τος να α­γο­ρά­ζει α­πό τους ι­διώ­τες υ­πη­ρε­σίες υ­γείας! Με­τά, μά­λι­στα, τη χτε­σι­νή σύ­να­ξη με­γα­λο­πα­ρα­γό­ντων της ΕΕ, της τρόι­κας και εκ­προ­σώ­πων με­γά­λων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων ο πρω­θυ­πουρ­γός ο­μο­λό­γη­σε πως οι αλ­λα­γές θα γί­νουν ο­πωσ­δή­πο­τε «ό­χι μό­νο για δη­μο­σιο­νο­μι­κούς» λό­γους και τή­ρη­ση μνη­μο­νια­κών υ­πο­χρεώ­σεων. Ο νοών νο­εί­τω.

 

Πώς α­κρι­βώς θα υ­λο­ποιη­θεί αυ­τό το σχέ­διο;

Ισχυ­ρί­ζε­ται ό­τι θα πε­ρά­σει ό­λους τους για­τρούς, αν θέ­λουν, με σχέ­ση πλή­ρους και α­πο­κλει­στι­κής α­πα­σχό­λη­σης στο Ε­ΣΥ. Όμως προ­σέξ­τε δύο στοι­χεία. Πρώ­τον, δεν λέει ό­τι θα τους πε­ρά­σει δια­τη­ρώ­ντας τους στις δο­μές Πρω­το­βάθ­μιας Υγείας με σχέ­ση πλή­ρους και α­πο­κλει­στι­κής α­πα­σχό­λη­σης, αλ­λά λέει θα πε­ρά­σουν στο Ε­ΣΥ. Δεν λέει ού­τε σε ποια θέ­ση θα τους βά­λει ού­τε με τι κρι­τή­ρια θα τους πά­ρει. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι μπο­ρεί να θε­λή­σει να κα­λύ­ψει με εμ­βα­λω­μα­τι­κό τρό­πο ελ­λεί­ψεις των νο­σο­κο­μείων, με για­τρούς ό­μως δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρίας, ό­χι με την ί­δια ερ­γα­σια­κή σχέ­ση. Πλή­ρους και α­πο­κλει­στι­κής α­πα­σχό­λη­σης, χω­ρίς πλή­ρη δι­καιώ­μα­τα, με χα­μη­λό μι­σθό και θα εί­ναι, ό­πως εί­παν οι ί­διοι οι κυ­βερ­νη­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποι, μια ει­δι­κή σχέ­ση τύ­που Ε­Ο­ΠΥΥ. Δεύ­τε­ρον, αν δού­με τις δα­πά­νες για τον Ε­Ο­ΠΥΥ βλέ­που­με ό­τι στον προϋπο­λο­γι­σμό του 2014 εί­ναι μειω­μέ­νες κα­τά 350 ε­κατ. ευ­ρώ, ε­νώ εί­ναι ή­δη χρε­ο­κο­πη­μέ­νος και δεν μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει τους πά­ρο­χους υ­γείας. Επί­σης, μειώ­νει την ε­πι­χο­ρή­γη­ση των νο­σο­κο­μείων κα­τά 30%. Άρα, δεν έ­χει σκο­πό να προσ­λά­βει για­τρούς με πλή­ρη και α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση.

Τέ­λος στις πα­ρο­χές υ­γείας

Ο υ­πουρ­γός προ­πα­γαν­δί­ζει ό­τι ε­μείς δεν θέ­λου­με την α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση.

Επι­τέ­θη­κε, ό­ντως, με σκαιό τρό­πο στον ε­πι­κε­φα­λής της ΕΕ­ΚΕ υ­γείας του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, Ανδρέα Ξαν­θό, στη Βου­λή, ό­πως και στον εκ­πρό­σω­πο των νο­σο­κο­μεια­κών ια­τρών, Δη­μή­τρη Βαρ­νά­βα. Αυ­τό που υ­πο­στή­ρι­ξε εί­ναι ό­τι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και συν­δι­κά­τα μι­λούν για πλή­ρη και α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση, αλ­λά α­ντι­δρούν τώ­ρα που πά­ει να την «ε­φαρ­μό­σει» ο ί­διος! Εμείς α­πο­κα­λύ­ψα­με το σχέ­διό του, που ε­ξάλ­λου δεν το κρύ­βει. Ο Γεωρ­γιά­δης στις Βρυ­ξέλ­λες δή­λω­σε ό­τι η Ελλά­δα θα συμ­μορ­φω­θεί πλή­ρως στις μνη­μο­νια­κές υ­πο­χρεώ­σεις για δια­θε­σι­μό­τη­τες και α­πο­λύ­σεις και ό­τι η με­γά­λη δε­ξα­με­νή εί­ναι το πρω­το­βάθ­μιο σύ­στη­μα υ­γείας. Το Ι­ΚΑ που ή­ξε­ρε ο κό­σμος, ο δω­ρεάν για­τρός και η συ­ντα­γο­γρά­φη­ση, οι πα­ρο­χές υ­γείας θα τε­λειώ­σουν. Δεν ή­ταν ό­πως έ­πρε­πε, το γνω­ρί­ζου­με, αλ­λά ή­ταν ζω­τι­κής ση­μα­σίας α­πο­κού­μπι. Την ί­δια στιγ­μή, η κυ­βέρ­νη­ση με­τα­τρέ­πει σε γκου­λά­γκ τις συν­θή­κες ερ­γα­σίας των ερ­γα­ζό­με­νων στα νο­σο­κο­μεία, για να α­πο­δο­μή­σουν τε­λείως την ι­δέα του δη­μό­σιου λει­τουρ­γού, χρη­σι­μο­ποιούν ως α­πει­λή και τι­μω­ρία τη με­τα­φο­ρά άλ­λων για­τρών στην πλή­ρη και α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση. Να γί­νει σα­φές, δεν ε­πι­κα­λεί­ται την α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση για να πά­νε οι για­τροί, αλ­λά για να μην πά­νε, να «αυ­το­α­πο­λυ­θούν». Οι χτε­σι­νές δη­λώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης μας ε­πι­βε­βαιώ­νουν. Άμε­ση έ­ντα­ξη σε κα­θε­στώς δια­θε­σι­μό­τη­τας 8.500 ερ­γα­ζό­με­νων και για­τρών του Ε­Ο­ΠΥΥ, με ά­γνω­στη προο­πτι­κή.

 

Όσοι δεν δε­χθούν την α­πο­κλει­στι­κή α­πα­σχό­λη­ση και έ­ντα­ξη στο Ε­ΣΥ;

Ο υ­πουρ­γός εί­πε πως θα πά­νε με σύμ­βα­ση στο ια­τρείο τους. Ου­σια­στι­κά, θα α­πο­λυ­θούν και θα γί­νουν ι­διώ­τες συμ­βε­βλη­μέ­νοι για να πα­ρέ­χουν έ­να πα­κέ­το συ­γκε­κρι­μέ­νων ε­πι­σκέ­ψεων. Αρχι­κά, μπο­ρεί να εί­ναι και αρ­κε­τές έ­πει­τα ό­μως θα κο­πούν χω­ρίς ί­σως να πλη­ρώ­σει ό­σους υ­πο­γρά­ψουν τη σύμ­βα­ση, ό­πως και τώ­ρα. Το σχέ­διο τρόι­κας και κυ­βέρ­νη­σης εί­ναι σι­γά – σι­γά να βά­ζει συμ­με­το­χή του α­σθε­νή, ό­ταν ε­πι­σκε­φτεί για­τρό, η ο­ποία θα αυ­ξά­νε­ται συ­νε­χώς. Δεν έ­βα­λαν 25 ευ­ρώ για κά­θε ει­σα­γω­γή στο νο­σο­κο­μείο α­πό 1/1/2014; Η πε­μπτου­σία του σχε­δίου εί­ναι ό­σοι για­τροί μεί­νουν να ε­ντα­χθούν στο Ε­ΣΥ και ό­σα κτί­ρια δεν κλεί­σουν να μεί­νουν ως υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νες υ­πη­ρε­σίες, στις ο­ποίες οι α­σθε­νείς θα βρί­σκουν αυ­τό που η κυ­βέρ­νη­ση προ­βά­λει ως βα­σι­κό πα­κέ­το υ­πη­ρε­σιών υ­γείας. Έτσι θα α­να­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν και α­πό την τσέ­πη τους.

 

Πώς αυ­τό το σχέ­διο για την Υγεία θα συν­δέε­ται με το α­σφα­λι­στι­κό σύ­στη­μα που ε­πί­σης υ­πο­βαθ­μί­ζε­ται;

Οι δύο το­μείς συν­δέ­ο­νται α­πο­λύ­τως, το σχέ­διο εί­ναι ε­νιαίο. Το σχε­δια­ζό­με­νο βα­σι­κό πα­κέ­το υ­πη­ρε­σιών υ­γείας θα α­φο­ρά τους φτω­χούς, τους α­να­σφά­λι­στους, και αυ­τούς με χα­μη­λό ε­πί­πε­δο α­σφα­λι­στι­κής κά­λυ­ψης. Αν υ­πάρ­ξει α­νά­γκη για πα­ρα­πά­νω ή θα πλη­ρώ­νει ο ί­διος ο α­σθε­νής ή θα βα­σι­στεί στους άλ­λους δύο πυ­λώ­νες α­σφά­λι­σης, που προ­βλέ­πο­νται α­πό το 2015, που ου­σια­στι­κά εί­ναι ι­διω­τι­κοί: το νέο ε­πι­κου­ρι­κό και τα ε­παγ­γελ­μα­τι­κά τα­μεία. Δη­λα­δή, ό­ποιος έ­χει πα­ρα­πά­νω χρή­μα­τα θα τα δί­νει στην ι­διω­τι­κή α­σφά­λι­ση για να του κα­λύ­πτει την πρω­το­βάθ­μια και τη νο­σο­κο­μεια­κή φρο­ντί­δα. Υπη­ρε­σίες Υγείας θα παίρ­νεις α­νά­λο­γα με τα λε­φτά που δια­θέ­τεις. Η Υγεία ως δη­μό­σιο α­γα­θό, δι­καίω­μα του κα­θε­νός, θα ο­πι­σθο­χω­ρή­σει, μέ­χρι που θα σβή­σει. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, γι’ αυ­τό λέει ό­τι οι δα­πά­νες υ­γείας πρέ­πει να κα­λύ­πτο­νται α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ

Ποια η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;

Είναι ο βασικός πυλώνας ενός δημόσιου συστήματος υγείας, σωστού και ποιοτικού. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωτοβάθμια φροντίδα και όχι μόνο περίθαλψη. Η φροντίδα αφορά όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού: Πρόληψη, αποκατάσταση, σχολική υγιεινή, οδοντιατρική πρόληψη, δημόσια υγιεινή. Όλα αυτά μαζί με την πρόσβαση σε γιατρό, τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού και της ομάδας υγείας, η οποία θα βρίσκεται σε κέντρα υγείας, μαζί με την ευχερή πρόσβαση και στους ειδικούς γιατρούς. Είμαστε σε ανθρωπιστική κρίση με περίπου 3.000.000 ανθρώπους χωρίς νόμιμο δικαίωμα δωρεάν επίσκεψης στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η κυβέρνηση της Αριστεράς πρέπει να διασφαλίσει από την πρώτη μέρα την ελεύθερη πρόσβαση όλων. Γι’ αυτό διεκδικούμε να μην κλείσει ούτε ένα πολυϊατρείο και να μη φύγει ούτε ένας γιατρός και να αναβαθμιστούν αμέσως οι υπηρεσίες. Εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία των κυβερνώντων που μιλούν για μεταρρύθμιση. Αν ήθελαν δεν θα διέλυαν αυτό που υπάρχει, θα το στήριζαν και θα έκαναν τη μεταρρύθμιση.

Για τους γιατρούς και νοσηλευτές τι προβλέπεται;

Τις αλλαγές στην Υγεία θέλουμε να τις κάνουμε μαζί με τους εργαζόμενους, όχι να τους καταστρέψουμε τη ζωή, να πάμε όλοι σε ένα καλύτερο σύστημα. Πρώτον, χρειάζονται νέοι γιατροί, γιατί πρέπει να δουλέψουν και οι νέοι, να μην φεύγουν για το εξωτερικό, άρα προσλήψεις με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Δεύτερον, όσοι δουλεύουν σήμερα να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα αν θα ενταχθούν σε μία πλήρη και αποκλειστική απασχόληση η αν μεταβατικά θα παραμείνουν με την ίδια σχέση εργασίας. Εμείς δεν επιθυμούμε να κλείσουμε με διοικητικά μέτρα την ιδιωτική άσκηση της ιατρικής. Θέλουμε να παραμείνουν, μεταβατικά, στα πολυϊατρεία ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στον κόσμο. Ο Γεωργιάδης θέλει να φύγουν.

Τη συνέντευξη πήραν

η Τζέλα Αλιπράντη και

ο Παύλος Κλαυδιανός

 

One thought to “Μπασκόζος Γιάννης. Ζωτικής σημασίας η πρωτοβάθμια υγεία.Το ΙΚΑ, ο δωρεάν γιατρός και η συνταγογράφηση θα τελειώσουν”

  1. Εγω, παντως, σχεδιο δεν διαβασα !

    Το τι επιθυμει ο ΣΥΡΙΖΑ, που ταχα ειναι η επομενη κυβερνηση, δεν εχει καμμια σχεση με γενικοτητες τυπου : ” εμεις επιθυμουμε οι αλλαγες μπλα μπλα μπλα…” και ελπιδοφορα μηνυματα οπως : “Να εχουν ολοι οι πολιτες υγεια, οδντιατρικη καλυψη και παλι μπλα μπλα …” δεν ξερω εσας, εμενα δεν μου λενε τιποτε !!!

    Θελω την ακριβη διαρθρωση της Π.Φ.Υ, το που θα βρεθουν τα κονδυλια, ποιοι και ποσοι ανα 1000 κατοικους θα καλυπτουν τι κλπ.

    Οι πολιτικαντικες αερολογιες τελος !!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *