Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Σχετικά με τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Νοσοκομείου

panarkadikoΣτα πλαίσια των Έργων Διαρρύθμισης – Ανακαίνισης του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης είχε αποφασιστεί και η προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 3.000.000 ευρώ. Αρχικά είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000-2006. Τα χρήματα μπήκαν σε κωδικό και προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού. Κατατέθηκαν προσφορές και το ίδρυμα με πρωτοβουλία του τότε Διοικητή προέβηκε σε υπογραφή συμβάσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2009, για την προμήθεια του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει έγκριση από την ΕΔΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) και παρά τις επισημάνσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας και μη υπογραφή των προαναφερθέντων συμβάσεων (αρ. πρωτοκόλλου 15373/23-12-2009). Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την παραλαβή και χρήση μέρους του εν λόγω εξοπλισμού και των μηχανημάτων χωρίς ωστόσο να υφίσταται η απαιτούμενη χρηματοδότηση, δημιουργώντας έντονο πρόβλημα διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων του ιδρύματος.

Ερώτημα την 23 /12/ 2009 εξακολουθούσαν να υπάρχουν τα χρήματα στον κωδικό που προοριζόταν για το εξοπλισμό του νοσοκομείου ή είχαν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό και πότε; ποιός έδωσε εντολή; Μήπως για αυτόν τον λόγο ζητήθηκε η διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας;

31 /12/2009 υπογράφηκαν 33 συμβάσεις μεταξύ του ιδρύματος και των προμηθευτών και αφορούσαν 50 είδη εξοπλισμού.

Το σύνολο του εξοπλισμού που παραδόθηκε σε εκτέλεση αντιστοίχων συμβάσεων είναι συνολικής αξίας 1.645.614,14 ευρώ και αφορά 21 συμβάσεις επιμερίζοντας το ως άνω ποσό προκύπτει ότι εξοπλισμός αξίας 653.896.95 ευρώ έχει επιδοθεί απευθείας σε τμήματα και κλινικές ενώ ποσό 878.478,85 ευρώ αντιστοιχεί σε εξοπλισμό που παραμένει ανενεργός και φυλάσσεται στις αποθήκες του νοσοκομείου.

Επίσης υπήρξαν μειοδότες που προχώρησαν στην υπογραφή συμβάσεων με το νοσοκομείο και δεν απέστειλαν τον εξοπλισμό τους στο νοσοκομείο αξίας 718.651,10 ευρώ

Σύνολο αξίας ΙΤεξοπλισμού 2.364.265,24 ευρώ.

Η προαναφερθείσα διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής των προμηθευτών λόγω μη ύπαρξης χρηματικών διαθέσιμων.

Εδώ αξίζει να πούμε ότι προμηθεύτρια εταιρία προχώρησε σε κατάσχεση από τα ταμειακά διαθέσιμα του νοσοκομείου μέρος του οφειλόμενου ποσού του ιδρύματος, τόσο για τα μηχανήματα που έχουν δοθεί στα τμήματα όσο και για μηχάνημα που βρίσκεται στη αποθήκη μαζί με τόκους και δικαστικά έξοδα ποσό που ανέρχεται στα 212,605,64 Ευρώ (19415/10-10-2011)

Η πλειοψηφία του ΙΤΕξοπλισμού που έχει παραληφθεί έχει τεθεί σε λειτουργία. Εξαίρεση αποτελούν δυο αναισθησιολογικά μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο του χειρουργείου και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται επί του παρόντος. Έκτος λειτουργίας είναι και η συσκευή capella ωτακουστικών εκπομπών στο ΩΡΛ ιατρείο καθώς και ο αναπνευστήρας Galileo που βρίσκετε στην ΜΕΘ λόγο βλάβης του αισθητήρα οξυγόνου.

Η αξία του ιατρικού εξοπλισμού που έχει δοθεί στα τμήματα χωρίς να χρησιμοποιείτε ανέρχεται στα 147.680,00 ευρώ.

Η αξία του εξοπλισμού που βρίσκετε αυτή την στιγμή στις αποθήκες ανέρχεται στις 878.478,85 ευρώ.

‘Έχει γίνει ποσοτική παραλαβή του εν λόγο εξοπλισμού αλλά οι συσκευασίες δεν ανοίχτηκαν για τον λόγο ότι δεν έχει συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής και οι τεχνικοί των εταιριών δεν προσήλθαν προκειμένου να τα συναρμολογήσουν και να τα θέσουν σε λειτουργία ώστε να γίνει έλεγχος της ποιότητα τους και να εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής.

Πρακτικά τα είδη αυτά είναι αποθηκευμένα στο χώρο του νοσοκομείου χωρίς όμως επισήμως να αποτελούν εξοπλισμό του ιδρύματος.

Στον χώρο της αποθήκης επικρατούν συνθήκες υγρασίας και σκόνης γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την μετέπειτα σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

Γιατί επανέρχομαι στο θέμα του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται στα υπόγεια του νοσοκομείου παρά την απάντηση του Δ/τή του νοσοκομείου.

ΠΡΟΣ: Ιατρικό Σύλλογο Τρίπολης όπως αυτός εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Παπασταματάκης

Σε απάντηση της από 28/11/2013 Εξωδίκου Δηλώσεως σας με πρόσκληση και διαμαρτυρία, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 02/12/2013, σας ενημερώνω σχετικώς ότι η εν λόγω υπόθεση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, η προμήθεια του οποίου είχε αρχικώς ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2000-2006, αποτελεί αντικείμενο έρευνας του αρμοδίου Υπουργείου Υγείας και την υπηρεσιών του, του ΣΕΥΥΠ και των ανακριτικών αρχών της Δικαιοσύνης. Η έρευνα αφορά τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω διακήρυξης, της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και της παραλαβής του εξοπλισμού, που βρίσκεται αποθηκευμένος σε χώρους του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε είναι νομικά και πρακτικά αδύνατο, όσο και εάν αυτό αποτελεί και δική μας θέληση και επιθυμία, το να προβεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας σε αποσφράγιση του ως άνω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί με κάποιο Νόμιμο τρόπο η διαδικασία παραλαβής του.

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν. Τρίπολης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΟΝΗΣ

Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσω ότι ο κ. Νικόλαος Χρόνης ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπλοκή που παρατηρείτε στην προμήθεια του εξοπλισμού. Τώρα ήρθε. Γνωρίζω πολύ καλά ότι καταβάλει προσπάθειες ώστε ο εξοπλισμός να παραδοθεί στο νοσοκομείο.

Η ιστορία όμως αυτή χρονίζει, αργεί. Μηχανήματα που είχαν παραγγελθεί πριν έξη χρόνια σιγά, σιγά χάνουν την αξία τους λείπουν από το νοσοκομείο και σε τελευταία ανάλυση όπως έγραψα παραπάνω οι εταιρίες κινούνται δικαστικά δικαιώνονται και το νοσοκομείο τελικά πληρώνει με τόκους και κατασχέσεις των ταμειακών διαθεσίμων του νοσοκομείου. (ήδη τρέχουν δικαστήρια από εταιρίες)

Σε προηγούμενη παρέμβαση μου είχα γράψει ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για ταχεία επίλυση του θέματος άσχετα με το δικαστικό κομμάτι , αυτό έχει πάρει τον δρόμο του. Για το νοσοκομείο η ένταξη του εξοπλισμού είναι προς το συμφέρον και την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και μάλιστα αυτούς τους χαλεπούς μνημονιακούς καιρούς.

θα πρέπει να προσθέσω οτι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.Κ. Ζαχαριάς έχει καταθέσει ερώτηση και αίτηση για τα σχετικά έγγραφα στην Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Οι άλλοι βουλευτές δεν κινήθηκαν ουτε ενδιαφέρθηκαν.

Παπασταματάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας.

Δείτε σχετικά links

https://www.isarkadias.gr/36977/news/ ΚΛΙΚ ΕΔΩ 

https://www.isarkadias.gr/37151/articles/Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμος  τι ειχε παραγγελθεί    κλικ ΕΔΩ

https://www.isarkadias.gr/38020/news/ παρέμβαση ζαχαριά κλικ εδω

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *